Condicions de privacitat

Introducció

En Bankia sabem que la privacitat i la protecció de la seua informació personal és el més important. Per eixe motiu, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seues aplicacions i sistemes, i s'instrumenten avançades mesures de protecció per a vetlar-ne per la confidencialitat i la integritat de la informació.

L'objectiu d'esta Política és donar a conéixer la manera com obtenim, tractem, emmagatzemem i protegim les dades personals que els clients o usuaris proporcionen directament o a través d'un tercer, bé quan faciliten les seues dades en formularis o ferramentes web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o ferramentes web de Bankia (Cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de servicis, aplicacions web, contractació de productes o servicis, recepció de butlletins de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de mitjans socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporcione informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servici d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots ells denominats d'ara endavant com a “canals de comunicació de Bankia."

Esta Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través dels llocs i ferramentes web propietat de Bankia, i no serà aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres canals ni en els contractes que l'usuari puga formalitzar amb Bankia, fins i tot si estos es troben enllaçats o relacionats amb els "canals de comunicació de Bankia." En el cas de la contractació de productes o servicis de Bankia, el tractament de dades personals es farà de conformitat amb el que establix el document corresponent que el client subscriga.

L'Usuari declara que la informació i les dades que facilite són exactes i veraces.

 

Responsable de les dades

Bankia, SA
CIF: A14010342.
Domicili social: C. Pintor Sorolla, 8, 46002 València.
Telèfon: 91 602 46 80.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats i legitimació dels tractaments

Les dades facilitades pels usuaris són recollides a través dels "canals de comunicació de Bankia” i/o qualssevol formularis de recollida de dades incorporats en eixos canals amb les finalitats que s'indiquen en cada un d'estos formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida així com les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades d'obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servici per al qual se sol·licitaven. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu de poder prestar de manera òptima els servicis oferits.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seues obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que siga oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per a tractar les seues dades personals.

Les dades de caràcter personal que faciliten els usuaris (inclosa la imatge continguda en el seu document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les dades a què Bankia tinga accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servici o producte, o transacció o operació feta, seran tractades per Bankia per a, entre altres finalitats:

 1. 1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds fetes pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia (Legitimació del tractament: consentiment de l'usuari);
 2. 2. Mantindre, complir i controlar la relació contractual i precontractual entre els usuaris i Bankia (Legitimació del tractament: execució d'un contracte);
 3. 3. Millorar les pàgines o ferramentes web propietat de Bankia, així com els seus productes i servicis, amb la condició d'oferir una millor qualitat i servici a l'usuari, desenvolupar nous productes/servicis o millorar els processos interns de l'entitat (Legitimació del tractament: consentiment de l'usuari –cookies– i interés legítim);
 4. 4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i servicis, propis o de tercers (Legitimació del tractament: consentiment de l'usuari);
 5. 5. Fer estudis amb muigues estadístics que puguen ser d'interés per a Bankia o tercers (Legitimació del tractament: interés legítim);
 6. 6. Complir amb les obligacions legals de Bankia (Legitimació del tractament: compliment d'una obligació legal).

En cas que els usuaris dels "canals de comunicació de Bankia” hagen de facilitar la seua adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels servicis que s'oferisquen en cada moment, podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Bankia puga enviar, sempre que no estiga lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servici. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagen inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'estos “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per a donar-se'n de baixa.

 

Cessió de dades

Bankia no cedirà dades a tercers excepte (i) per al compliment d'una obligació legal, (ii) que siga necessari per a la prestació del servici o l'execució de la seua sol·licitud, i en eixe cas serà prèviament informat d'esta cessió, o (iii) que l'usuari haja prestat el seu consentiment previ i informat, tant de la identitat o categoria dels tercers cessionaris com de la tipologia de les dades objecte de la cessió, mitjançant el marcatge d'una casella en els mateixos formularis o ferramentes web en què es recullen les seues dades.

En cas que se sol·licite a l'usuari el consentiment per a la cessió de les seues dades a empreses del Grup Bankia amb una finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no eixa cessió, mitjançant el marcatge de la corresponent casella. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors a què es poden cedir dades amb finalitat comercial pot ser consultada, de manera actualitzada, en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

Només en els casos en què siga necessari, es podran fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals hi haja o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea respecte a ells. En estos casos, s'establiran els procediments adequats per a garantir les mesures oportunes que cal adoptar. Les transferències internacionals a països que no puguen garantir un nivell de protecció adequat tindran caràcter excepcional i es faran sempre que siguen imprescindibles per al desenvolupament adequat de la relació contractual.

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides, i en cada cas concret (formulari o ferramenta web) s'especificarà el termini corresponent.

Amb caràcter general, les dades personals (inclosa, si escau, la veu) es conservaran d'acord amb els següents criteris: (i) les consultes o sol·licituds d'informació seran conservades fins a 5 anys; (ii) les sol·licituds d'operacions que finalment no es porten a terme seran conservades durant el termini màxim de 6 mesos, fora que es pacte un termini superior; (iii) finalitzada la relació contractual o prestació de servicis, les dades personals es bloquejaran durant els terminis de prescripció legal, que, amb caràcter general, seran 10 anys per normativa de prevenció d'emblanquiment de capitals i finançament del terrorisme, i fins a 21 anys per aplicació del Codi civil i la legislació hipotecària; i (iv) sol·licitud de supressió per la seua part, en els supòsits en què siga procedent.

Una vegada hagen transcorregut els terminis legalment previstos, es procedirà a la destrucció de les seues dades.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà, en qualsevol moment:

 1. 1.Accedir a les seues dades personals que Bankia tinga d'ell (dret d'accés).
 2. 2.Modifica les seues dades personals que siguen inexactes o incorrectes (dret de rectificació).
 3. 3.Cancel·lar les seues dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries (dret de supressió).
 4. 4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seues dades personals per part de Bankia; en eixe cas, únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).
 5. 5.Oposar-se que s'utilitzen les seues dades personals per a fins diferents de la relació amb l'usuari (dret d'oposició).
 6. 6.Obtindre les seues dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per a facilitar-li'l a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, es poden exercir directament per part del titular de les dades o bé mitjançant un representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seua identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076, Madrid 28080.

Bankia no fa decisions individuals automatitzades que produïsca efectes jurídics en l'usuari o li afecte significativament de manera similar, fora que tinga el consentiment de l'usuari o siga necessària per a la prestació del servici. En tot cas, l'usuari tindrà dret a obtindre una intervenció humana per part de Bankia en el procés; a expressar el seu punt de vista; i, si escau, a impugnar la decisió.

 

Comunicacions comercials

S'informa l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria recollir el seu consentiment per a enviar-li comunicacions comercials.

Si dona el seu consentiment, Bankia podrà posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per a remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o servicis, o; si escau, per a remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o servicis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquen, en la corresponent casella i que podrà consultar de forma actualitzada en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre esta publicitat. Si en un moment determinat, l'usuari no vol seguir rebent comunicacions d'esta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seua sol·licitud per escrit, acreditant la seua identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com, a l'apartat de correus núm. 61076, 28080 Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a este efecte en les comunicacions comercials electròniques que reba.

 

Enllaços

Els "canals de comunicació de Bankia” poden contindre enllaços a altres pàgines web. Tinga en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines web o canals. Este document s'aplica exclusivament a la informació que es recull en els "canals de comunicació de Bankia". Li recomanem que llegisca les polítiques de tractament de dades d'altres pàgines web amb què enllace des dels nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visite de qualsevol altra manera.

Xàrcies socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diferents xàrcies socials. L'usuari ha de tindre en compte que, fora que Bankia li sol·licite les seues dades directament (per exemple, per a respondre consultes en un entorn privat), les seues dades pertanyeran a la xàrcia social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegisquen detingudament els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat de la xàrcia social corresponent, i que s'asseguren de configurar les seues preferències quant al tractament de les seues dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Amb esta finalitat, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seues aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les més avançades mesures de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació, a més de mantindre els nivells més alts de seguretat exigits per la llei per a protegir les dades de caràcter personal de l'usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que vos ajudaran a millorar la protecció de les consultes i operacions que feu en el banc i en Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia puga recollir a través dels "canals de comunicació de Bankia", o mitjançant les diferents comunicacions que mantinga amb l'usuari, seran tractades amb absoluta confidencialitat. Bankia es compromet a mantindre-les en secret i a garantir el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'establix en la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estiga sempre actualitzada i no continga errors, l'usuari haurà de comunicar, tan prompte com siga possible, les modificacions i rectificacions de les seues dades de caràcter personal que es vagen produint.

 

Videovigilància i accés a edificis de Bankia

Bankia, per la seua condició d'entitat bancària, està obligada a implantar càmeres, equips o sistemes de captació i registre d'imatges, amb capacitat per a obtindre les imatges dels potencials autors de possibles delictes contra les persones i contra la propietat, comesos en els establiments i en les oficines, que en permeten la posterior identificació, i que hauran de funcionar de manera permanent (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal – Lei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada).

Bankia durà a terme el tractament d'imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seues instal·lacions. Així mateix, es podran captar imatges de la via pública en la mesura en què resulte estrictament imprescindible i únicament per a la finalitat esmentada.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat tindran accés als sistemes instal·lats per les empreses de seguretat privada que permeten la comprovació de les informacions en temps real quan això siga necessari per a la prevenció d'un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals.

Addicionalment, i per a accedir a determinats edificis, Bankia, SA li sol·licitarà dades identificatives per a controlar este accés; serà necessari per a poder-hi accedir, per motius de seguretat i partint d'un interés legítim de l'entitat (Legitimació del tractament: compliment d'una obligació legal i interés legítim de l'entitat).

Les dades i imatges seran suprimides en el termini màxim d'un mes des de la seua obtenció o captació, de conformitat amb el que s'establix en la citada normativa, excepte quan hagen de ser conservades per a acreditar la comissió d'actes que atempten contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Els visitants poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament que pertoquen, dirigint la seua sol·licitud per escrit, i acreditant la seua identitat, al Registre General de Bankia, situat a Paseo de la Castellana, núm. 189, 28046 Madrid.

 

Enregistrament de les converses telefòniques

Les comunicacions telefòniques que tinguen lloc entre les parts podran ser gravades durant la contractació o utilització dels servicis prestats per Bankia per a:

 1. i. acreditar la seua identificació i acceptació de les condicions de contractes, precontractes, operacions o servicis que l'usuari sol·licite, com a mitjà de prova per a qualsevol procediment judicial o arbitral que entre ambdós parts es poguera plantejar directament o indirectament (Legitimació del tractament: execució d'un contracte); així com,
 2. ii. en el cas de sol·licituds d'informació o contractació de productes o servicis d'inversió, per complir amb l'obligació establida en la normativa vigent en mercat de valors. (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal - Reial decret Llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre).

Així mateix, es podran gravar els registres informàtics i telemàtics que s'hagen generat per raó de la contractació o de l'accés al servici de Bankia.

El registre inclourà els enregistraments de les converses telefòniques o comunicacions electròniques relatives, almenys, a les operacions fetes quan es negocia per compte propi i a la prestació de servicis que estiguen relacionats amb la recepció, transmissió i execució de qualsevol mena d'ordes de clients, incloses, a més, converses o comunicacions relatives a operacions o servicis sense que estes s'arriben a materialitzar.

Cookies (galetes)

L'accés als "canals de comunicació de Bankia" pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es descarreguen en l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altre lloc web del grup Bankia, de manera que aporten avantatges a l'usuari al facilitar-li la navegació i usabilitat d'aquelles, i que podran ser actualitzats i recuperats per les entitats del grup Bankia responsables de la seua instal·lació. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap galeta permet contactar fent servir el número de telèfon de l'usuari, la seua adreça electrònica o qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari forme part dels fitxers coneguts com galetes és que l'usuari done personalment eixa informació al servidor.

Els usuaris poden configurar en qualsevol moment els consentiments que hagen prestat per a aquelles cookies que no siguen necessàries per visualitzar la pàgina o ferramenta web (cookies analítiques, publicitàries o de publicitat comportamental) a través de la Política de cookies del grup Bankia. Addicionalment, els usuaris poden deshabilitar l'ús de cookies a través de les opcions de configuració/ajust del seu navegador, de tal manera que poden bloquejar, restringir, deshabilitar o esborrar l'acceptació de cookies.

Pot consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies en la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la Política de Privacitat

Bankia farà una revisió de la Política de Privacitat anualment, excepte que hi haja exigències normatives o d'una altra índole que facen necessari adaptar la Política amb una periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consulten la Política en cada una de les ocasions en què accedisquen o utilitzen pàgines, llocs web o ferramentes web propietat de Bankia, o, almenys, en consulten periòdicament el contingut.

 

Data actualització: 01/12/2018.