Condicions de privadesa

Introducció

A Bankia sabem que la privacitat i protecció de la seua informació personal és el més important, per eixe motiu, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten avançades mesures de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació.

L'objectiu de l'esta Política és donar a conéixer la manera en què obtenim, tractem, emmagatzemem i protegim les dades personals que els clients o usuaris proporcionen directament o a través d'un tercer, bé quan faciliten les seves dades en formularis o ferramentes web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o ferramentes web de Bankia (Cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de servicis, aplicacions web, contractació de productes o servicis, recepció de butlletins de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de Mitjans Socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporcione informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servei d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots ells denominats d'ara endavant com “canals de comunicació de Bankia”.

Present Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtinguts a través dels llocs i ferramentes web propietat de Bankia, no sent aplicable per a aquella informació reclamada per tercers en uns altres canals ni en els contractes que l'usuari puga formalitzar amb Bankia, fins i tot si estos es troben enllaçades o relacionats amb els “canals de comunicació de Bankia”. En el cas de la contractació de productes o servicis de Bankia, el tractament de dades personals es farà de conformitat amb el que estableix el document corresponent que el client subscriga.

L'Usuari declara que la informació i les dades que facilite són exactes i veraços.

 

Responsable de les dades

Bankia, SA
CIF: A14010342.
Domicili social: C/Pintor Sorolla 8, 46002 València.
Telèfon: 91 602 46 80.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats i legitimació dels tractaments

Les dades facilitades pels usuaris són reclamats a través dels “canals de comunicació de Bankia” i/o qualssevol formularis de recollida de dades incorporades en estos canals amb les finalitats que s'indiquen a cada un d'estos formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificats d'obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per a què eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntari amb l'objectiu que puguen prestar-se de manera òptima els servicis oferts.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seves obligacions legals. En els altres suposats, i sempre que siga oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, (inclosa la imatge continguda en el seu document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les dades a què Bankia tinga accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servici o producte, o transacció o operació feta, seran tractats per Bankia per a, entre altres:

 1. 1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds fetes pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia (Legitimació del tractament: consentiment de l'usuari).
 2. 2. Mantindre, complir i controlar la relació contractual i precontractual entre els usuaris i Bankia (Legitimació del tractament: Execució d'un contracte).
 3. 3. Millorar les pàgines o ferramentes web propietat de Bankia, així com els seus productes i servicis, amb la condició d'oferir una millor qualitat i servici a l'usuari, desenvolupar nous productes/servicis o millorar els processos interns de l'entitat (Legitimació del tractament: Consentiment de l'usuari (cookies) i Interés legítim).
 4. 4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i servicis, propis o de tercers (Legitimació del tractament: Consentiment de l'usuari).
 5. 5. Fer estudis amb muigues estadístics que puguen ser d'interés per a Bankia o tercers (Legitimació del tractament: Interés legítim).
 6. 6. Complir amb les obligacions legals de Bankia (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal).

En cas que els usuaris dels “canals de comunicació de Bankia” hagueren de facilitar la seua adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels servicis que s'oferisquen en cada moment, podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Bankia poguera enviar, sempre que no estiga lligada estrictament a la finalitat per a què es va sol·licitar el servici. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagueren inscrit en algun tipus de llesta de correu dins d'estos “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per donar-se de baixa de la mateixa.

 

Cessió de dades

Bankia no cedirà dades a tercers excepte (i) per al compliment d'una obligació legal, (ii) siga necessari per a la prestació del servici o l'execució de la seua sol·licitud, en eixe cas serà prèviament informat d'esta cessió, o (iii) l'usuari haja prestat el seu consentiment previ i informat, tant de la identitat o categoria dels tercers cessionaris com de la tipologia de dades objecte de la cessió, mitjançant el marcatge d'una casella en els propis formularis o ferramentes web en què es recullen les seves dades.

En cas que se sol·licite a l'usuari el consentiment per a la cessió de les seves dades a empreses del Grup Bankia amb finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no eixa cessió, mitjançant el marcatge de la corresponent casella. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors a què es poden cedir dades amb finalitat comercial pot ser consultada, de manera actualitzada, en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

Només en els casos en què siga necessari es podran fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals existisca o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea pel que fa als mateixos. En estos casos, s'establiran els procediments adequats per garantir les mesures oportunes que han d'adoptar-se. Les transferències internacionals a països que no puguen garantir un nivell de protecció adequat, tindran caràcter excepcional i es faran sempre que siguen imprescindibles per a l'adequat desenvolupament de la relació contractual.

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservats pel temps necessari per a la finalitat per a què van anar recollits i s'especificarà en cada cas concret (formulari o ferramenta web) el termini corresponent.

Amb caràcter general les dades personals (inclosa, si escau, la veu) es conservaren conforme amb els següents criteris: (i) les consultes o sol·licituds d'informació seran conservades fins 5 anys; (ii) les sol·licituds d'operacions que finalment no s'emporten a terme seran conservades durant el termini màxim de sis mesos, fora que es pacte un termini superior, (iii) finalitzada la relació contractual o prestació de servicis, les dades personals es bloquejaren durant els terminis de prescripció legal que, amb caràcter general, seran 10 anys per normativa de prevenció d'emblanquine de capitals i finançament del terrorisme i fins 21 anys per aplicació del Codi civil i la legislació hipotecària i, (iv) sol·licitud de supressió per part seua, en els suposats en què procedisca.

Una vegada transcórreguen els terminis legamente prevists, es procedirà a la destrucció de les seves dades.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà en qualsevol moment:

 1. 1.Accés a les seves dades personals que Bankia dispose d'ell (dret d'accés).
 2. 2.Modifica les seves dades personals que siguen inexactes o incorrectes (dret de rectificació).
 3. 3.Cancel·lar les seves dades personals quan, entre altres motius les dades ja no siguen necessaris (dret de supressió).
 4. 4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seves dades personals per part de Bankia, en eixe cas únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).
 5. 5.Oposar-se a què s'utilitzen les seves dades personals per a muigues diferents a la relació amb l'usuari (dret d'oposició).
 6. 6.Obté les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-s'ho a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seua identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076, Madrid 28080.

Bankia no fa decisions individuals automatitzades que produïsca efectes jurídics en l'usuari o li afecte significativament de manera similar, fora que tinga el consentiment de l'usuari o siga necessària per a la prestació del servici. Si més no, l'usuari tindrà dret a obtindre intervenció humana per part de Bankia en el procés, a expressar el seu punt de vista i, si escau, a impugnar la decisió.

 

Comunicacions comercials

S'informa a l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria reclamar el seu consentiment, per enviar-li comunicacions comercials.

De donar el seu consentiment, Bankia podrà posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o servicis o; si escau; per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o servicis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquen, en la corresponent casella i que podrà consultar de forma actualitzada en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si en un determinat moment l'Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d'esta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seua sol·licitud per escrit, acreditant la seua identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com, a l'Apartat de Correus núm. 61.076, 28080 Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a este efecte en les comunicacions comercials electrònics que reba..

 

Enllaços

Els “canals de comunicació de Bankia” poden contindre enllaços a unes altres pàgines web. Tinga en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'unes altres pàgines web o canals. Este document s'aplica exclusivament a la informació que es reclama en els “canals de comunicació de Bankia“. Li recomanem que llegisca les polítiques tractament de dades d'unes altres pàgines web amb què enllaç des de nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visite de qualsevol altre manera.

Xàrcies socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diferents xàrcies socials. L'usuari ha de tindre en compte que, fora que Bankia li sol·licite les seves dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les seves dades pertanyeran a la Xàrcia Social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegisquen detingudament els termes i condicione d'ús i les polítiques de privacitat de la Xàrcia Social corresponent, així com s'asseguren de configurar les seves preferències quant al tractament de les seves dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per a això s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les més avançades mesures de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació, mantenint els nivells més alts de seguretat exigits per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l'usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Consulte més detalladament les mesures de seguretat amb què l'Entitat protegix la seua informació i que li ajudaran a millorar la protecció de seus consultes i operacions en el Banc i a Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia puga reclamar a través dels “canals de comunicació de Bankia”, o mitjançant les diferents comunicacions que mantinga amb l'usuari, seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Bankia a guardar secrete pel que fa als mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estiga sempre actualitzada i no continga errors, l'usuari haurà de comunicar, tan prompte com siga possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagen produint.

 

Videovigilància i accés a edificis de Bankia

Bankia, per la seua condició d'entitat bancària, està obligada a implantar cambres, equips o sistemes de captació i registre d'imatges, amb capacitat per obtindre les imatges dels potencials autors de possibles delictes contra les persones i contra la propietat, comesos en els establiments i en les oficines, que permeten la posterior identificació d'aquells, i que deuran funcionar de manera permanent (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal – Ley 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada).

Bankia durà a terme el tractament d'imatges a través de sistemes de cambres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions. Així mateix, podran captar-se imatges de la via pública en la mesura en què resulte estrictament imprescindible i únicament per a la finalitat esmentada.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat tindran accés als sistemes instal·lats per les empreses de seguretat privada que permeten la comprovació de les informacions en temps real quan això siga necessari per a la prevenció d'un perille real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals.

Addicionalment, i per accedir a determinats edificis, Bankia, SA li sol·licitarà dades identificatives per controlar este accés, sent necessari per poder accedir al mateix, per motius de seguretat i partint d'un interés legítim de l'entitat (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal i interés legítim de l'entitat).

Les dades i imatges seran suprimits en el termini màxim d'un mes des de la seua obtenció o captació de conformitat amb el que estableix la citada normativa, excepte quan hagueren de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atempten contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Els visitants poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament que procedisquen, dirigint la seua sol·licitud per escrit, i acreditant la seua identitat, al Registre General de Bankia situat a Paseo de la Castellana núm. 189, 28046 Madrid.

 

Enregistrament de les converses telefòniques

Les comunicacions telefòniques que tinguen lloc entre les parts podran ser gravades durant la contractació o utilització dels servicis prestats per Bankia per a:

 1. i. acreditar la seua identificació i acceptació de les condicions de contractes, precontractes, operacions o servicis que l'usuari sol·licite, com a mitjà de prova per a qualsevol procediment judicial o arbitral que entre ambdós parts es poguera plantejar directament o indirectament (Legitimació del tractament: Execució d'un contracte); així com,
 2. ii. en el cas de sol·licituds d'informació o contractació de productes o servicis d'inversió, per complir amb l'obligació establida en la normativa vigent en mercat de valors. (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal - Reial decret Llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre).

Així mateix, es podran gravar els registres informàtics i telemàtics que s'hagen generat per raó de la contractació o de l'accés al servei de Bankia.

El registre inclourà els enregistraments de les converses telefòniques o comunicacions electròniques relatives, almenys, a les operacions fetes quan es negocia per compte propi i a la prestació de servicis que estiguen relacionats amb la recepció, transmissió i execució de qualsevol mena d'ordes de clients, incloent a més converses o comunicacions relatives a operacions o servicis sense que estes arriben a materialitzar-se.

Cookies

L'accés als “canals de comunicació de Bankia” pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es baixen en l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altra lloc web del grup Bankia, aportant avantatges a l'usuari, facilitant-li la navegació i usabilitat de les mateixes, i que podran ser actualitzades i recuperades per les entitats del grup Bankia responsables de la seua instal·lació. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap cookie permet que puga contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari, la seua adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extraure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari forme part de l'arxive cookie és que l'usuari done personalment eixa informació al servidor.

Els usuaris poden configurar en qualsevol moment els consentiments que hagen prestat per a aquelles cookies que no siguen necessàries per visualitzar la pàgina o ferramenta web (cookies analítiques, publicitàries o de publicitat comportamental) a través de la Política de cookies del grup Bankia. Addicionalment els usuaris poden deshabilitar l'ús de cookies a través de les opcions de configuració/ajuste del seu navegador, de tal manera que pot bloquejar, restringir, deshabilitar o esborrar l'acceptació de cookies.

Pot consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies en la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la Política de Privacitat

Bankia farà una revisió de la Política de Privacitat anualment, fora que existisquen exigències normatives o d'una altra índole que facen necessari adaptar la Política amb un periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consulten la Política a cada una de les ocasions que accedisca o utilitzar pàgines, llocs web o ferramentes web propietat de Bankia o, almenys, consulte periòdicament seu contingut.

 

Data actualització: 01/12/2018.