Factoring

 • Gestió de cobrament i avançament dels crèdits

  Que l'empresa té enfront de tercers i que prèviament haja cedit a Bankia

 • Permet obtindre finançament i liquiditat mitjançant l'avançament de les teues factures. Reduïx les tasques administratives i de gestió de cobrament. Elmina del balanç els comptes a cobrar.

  Característiques principals

  És un servici integral de gestió i finançament dels comptes a cobrar: gestió de cobrament i avançament dels crèdits comercials que l'empresa té enfront de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament haja cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reunisquen les següents característiques:

  • Treballen de manera recurrent amb els seus clients.
  • Facturen a empreses de reconeguda solvència.
  • Amb terminis de cobrament dilatats.

  La cessió dels crèdits comercials a Bankia pot ser:

  • Global: tots els crèdits presents i futurs a càrrec d'un determinat deutor.
  • Parcial: només determinats crèdits, els cedits/endossats pel cedent i acceptats pel factor.

  Avantatges de Facturatge

  • Permet obtindre finançament i liquiditat mitjançant l'avançament de quantitats a compte del cobrament de les factures. Es disposa dels crèdits en funció de les necessitats de l'empresa.
  • Reduïx les tasques administratives i de gestió de cobrament.
  • Sense recurs: elimina del balanç els comptes a cobrar i evita el risc de fallits per insolvència.