Línea BEI Empleo Joven

 • Finançament d'inversions i circulant

  Fets per pimes i midcaps

 • Fomenta el treball o formació de joves en les empreses Condicions avantatjoses pel fet de disposar de fons europeus Amplis terminis d'amortització
  Import fins a 12,5 milions

Què és la Línia BEI Use Jove?

La Línia BEI Use Jove és una Línia subscrita entre BEI i Bankia, que té com a finalitat facilitar la finançament dels projectes empresarials fets en Espanya i en la Unió Europea per este tipus d'empreses i autònoms. I dóna suport al treball de persones joves en estes empreses.

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució financera de la Unió Europea, creada en 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavorisquen la integració econòmica i l'augment de la cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI té unes condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes. El finançament està subjecta a l'aprovació de Bankia.

La contribució del BEI s'emmarca dins de l'acord de col·laboració firmat el 19 de novembre de 2018 entre BEI i Bankia, en virtut del qual es va subscriure un Contracte de Finançament per import de 25 milions d'euros, “LÍNIA DE FINANÇAMENT BEI USE JOVE” i del qual objecte és finançar projectes d'inversió i circulant a Espanya i la Unió Europea promoguts per autònoms, xicotetes i mitjanes empreses (PIMES) i per empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS).

El titular del finançament es compromet a donar suport al treball jove d'alguna de les següents formes:

 • Contractar algun empleat jove durant un termini mínim d'un any.
 • Facilitar formació professional, d'aprenentatge o pràctiques durant un termini mínim de 3 mesos, formalitzat per un acord de col·laboració amb una universitat o escola tècnica o agència pública de treball i/o és part del propi programa de pràctiques de "Bankia FP Dual".
 • Participar en algun programa de joves emprenedors d'alguna organització no governamental o institució educativa.

En tots els casos, com a mínim ha de contractar a un empleat si l'empresa és pime i a cinc si l'empresa és midcap. La contractació ha de fer-se durant els sis mesos següents a la firma de la finançament o haver-se fet durant els sis mesos anteriors.

Es considera empleat jove a Espanya aquell amb edat entre 15 i 30 anys.

Avantatges de la Línia BEI Use Jove

 • Fomentar el treball/pràctiques feiners de joves d'entre 15 i 30 anys en les empreses (de 15 a 25 si el titular o la inversió està en un altre país de la UE diferent d'Espanya).
 • Beneficiaris: autònoms, pimes amb menys de 250 empleats i midcaps amb un nombre d'empleats entre 250 i menys de 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguen radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar en Espanya o en països de la Unió Europea.
 • Quantia finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos pel BEI: no podran acollir-se a esta Línia els projectes de determinats sectors, com a produccions militares, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb muigues experimentals, projectes que perjudiquen el medi ambient, operacions purament financeres, entre altres.

Condicions

 • Condicions econòmiques i financeres del finançament: en tractar-se d'una línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que podeu consultar a la vostra oficina o a través del vostre gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 12 anys, amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 5 anys, amb possibilitat de carència.
 • Modalitat: el finançament podrà formalitzar-se en préstec, lísing o compte de crèdit.
 • Detall dels titulars: les empreses beneficiàries de la Línia han de complir un requisit d'empleats. El nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.
 • Vigència de la línia: dos anys des de la firma del acord amb BEI (firmat 19/11/2018) o abans, si s'esgoten fons.

Detall dels projectes finançables

A. Projectes d'inversió:

 • Tangibles: Projectes d'inversió en actius productius, excepte els terrenys (llevat de que seu compra es considere tècnicament essencial per al projecte i amb limitacions), que suposen noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles en queda totalment exclòs.
 • Intangibles: despeses R+D+I i costos de desenvolupament. No s'admet la compra de patentes o llicencies, amb caràcter general.
 • Es podrà finançar la compra d'una empresa a fi de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió han de materialitzar-se a Espanya o en algun país de la Unió Europea. I no han d'estar finalitzats (pagats en 90% o més) en el moment de la firma del contracte de finançament.

I ha de complir-se el requisit de contractació/pràctiques dels empleats joves que corresponguen, segons el titular siga pime/midcap, i durant el termini establit per BEI.

B. Projectes de capital circulant:

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeta als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial, com a part de les seues activitats normals.
 • Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per a finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No podrà finançar-se operacions purament financeres, reestructuracions de passiu, refinançaments), compra de participacions en empreses (excepte els suposats indicats anteriorment de successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal), ni operacions de promoció immobiliària. No es finança IVA.