Línea ICO Empresas y Emprendedores 2016

 • Finançament d'inversions en actius fixos

  O necessitats de liquiditat en territori nacional

 • Pots finançar actius nous i de segona mà. Finançar liquiditat amb el límit del 50% de l'import. Tipus d'interés fix o variable.

  Avantatges de la Línia ICO Empreses i Emprenedors

  • Es poden finançar actius nous i de segona mà (maquinària, equip informàtic, mobiliari, etc.).
  • S'admeten vehicles turisme, el preu dels quals no supere la xifra de 30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es podran finançar en un 100%.
  • És possible finançar l'adquisició d'empreses.
  • Es pot finançar liquiditat amb el límit del 50% de l'import total del finançament, que pot arribar al 100% per a operacions d'1, 2, 3 o 4 anys.
  • La inversió a finançar no podrà estar iniciada amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, i haurà d'executar-se en el termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data de firma del finançament.

  El tipus d'interés pot ser fix o variable. S'ajusta al termini de l'operació i es compon de:

  • Operacions a termini d'un any: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini d'1 any) + 2,30%.
  • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini de 2, 3 o 4 anys) + 4,00%.
  • Operacions a termini superior a 4 anys: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (al termini de l'operació) + 4,30%.

  El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a este organisme, i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica estes dades de forma periòdica en la seua pàgina web www.ico.es

  Sense comissions d'obertura, d'estudi o de disponibilitat. En cas d'amortització anticipada es cobrarà una comissió per cancel·lació.

  Condicions

  Beneficiaris:

  Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense finalitat de lucre que realitzen inversions productives en territori nacional, amb independència del lloc del seu domicili social o fiscal i de si la major part del capital social és espanyol o estranger.

  Import màxim per client i any:

  Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

  Modalitat:

  Préstec o lísing per a finançar inversions i préstec per a finançar necessitats de liquiditat.

  Terminis d'amortització i carència per al principal:

  • 1 a 10 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
  • 12 anys, 15 anys i 20 anys sense carència o inclosos 2 anys de carència de principal.

  Els anys han de ser anys complets.