Plans de Pensions d'Ocupació

Es tracta d'un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una empresa, entitat o corporació per als seus empleats, en què a partir d'unes aportacions, i fruit del sistema de capitalització seguit pel mateix, s'obtenen les prestacions en el moment en cas que es produïsca les contingències cobertes.

  Característiques

  Objectius d'este sistema de previsió social:

  • Complementar la jubilació dels empleats.
  • Optimitzar els costos salarials (les aportacions estan exemptes de cotitzacions socials; per tant, el cost salarial empresarial és igual a l'import de l'aportació).
  • Obtindre beneficis fiscals.
  • Motivar tots els empleats.
  • Disposar d'una alternativa a altres beneficis socials.

  Avantatges fiscals per a l'empresa

  • Forma de retribució menys costosa que la remuneració dinerària, ja que la quantia aportada:
   • Reduïx la base imposable de l'impost de societats.
   • No incrementa la base de cotització de la Seguretat Social.
  • No ha de practicar retencions a compte d'IRPF com en un altre tipus de retribucions en especie.

  Avantatges fiscals per als treballadors

  • Té un efecte neutre sobre seu rendix, ja que per una part l'aportació de l'empresa incrementa seu base imposable però per una altra es beneficia de les reduccions contemplades per als plans de pensions.
  • No patix retencions a compte d'IRPF.

  Altres avantatges

  • La condició de partícips també podrà estendre's als socis treballadors i de treball en els plans d'ocupació promoguts en l'àmbit de les societats cooperatives i laborals, si així es preveu en les especificacions del pla promogut per la societat. En estos casos, la societat promotora podrà realitzar aportacions a favor dels esmentats socis partícips, sense perjudici de les pròpies aportacions d'estos a plans de pensions.
  • Règim financer específic per a persones amb discapacitat.
  • Comissions inferiors als sistemes individuals: al voltant d'un 60% menys.

  á

  Assegurances mitjançats per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.