Tresoreria

Comptes i tresoreria

Depòsit tresoreria empreses

 • Depòsit Tresoreria Empreses

  Un depòsit flexible i rendible en què fer imposicions a diferents terminis, des d'1 fins a 365 dies.

  Flexibilitat

  Diferents venciments

  Rapidesa

  Depòsit a termini

  Compte negoci

 • Compte Negoci

  Automatitza traspassos periòdics de saldos dels teus comptes a un compte principal i optimitza la teua tresoreria.

  Tota

  L'operativa

  Remuneració

  Referenciada a l'euríbor

  Et pot interessar

Productes estructurats

 • Combinacions d'instruments financers tradicionals i derivats que permeten dissenyar operacions d'inversió, finançament o cobertura a la mida de la teua empresa.

  Valors

 • Envia ordes de compravenda de valors negociables tant en mercats borsaris nacionals com internacionals, amb l'assessorament dels nostres especialistes.

  Fons d'inversió

 • Ens adaptem a les necessitats de la teua empresa, en renda fixa o variable.

  Descobrix tots els fons que formen el nostre catàleg i aprofita els avantatges que t'oferixen. Compte x2 empreses

Compte x2 empreses combina liquiditat i rendibilitat per a la seua empresa

Els nostres servicis en línia pensats per a la teua empresa

Índicex

 • Volem ajudar perquè les empreses espanyoles afronten un dels seus principals reptes en competitivitat: la transformació digital.

  Oficina Internet Empreses

 • Fes les teues consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb una total seguretat.

  Bankia Empreses informa

 • Et presentem una Newsletter dissenyada per a directius, gestors i professionals d'empreses, amb què estaràs puntualment informat sobre l'actualitat econòmica.

  Estem per a ajudar-te

 • És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

  Euríbor: (Euro Interbank Offered Rate).

  Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

  FIAMM:

 • FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.

  Veure tot el glossari null

  Existen multitud de estructuras diferentes en función de las condiciones que se han de cumplir para alcanzar los diferentes niveles de rentabilidad o para amortizar total o parcialmente de forma anticipada el producto.

  La garantía de devolución del principal, total o parcial y del pago de los eventuales intereses de un bono estructurado corresponde al emisor del bono y en su caso al garante del mismo, con independencia de la entidad a través de la que haya sido adquirido.

 • ¿Qué es una movilización entre fondos y cómo tributa?

  Es una operación por la que una persona física traspasa, total o parcialmente, la inversión efectuada en un fondo de inversión a otro fondo distinto.

  Con esta operación se realiza el reembolso, total o parcial, de las participaciones que tengas en un fondo de inversión para realizar la suscripción del importe reembolsado en participaciones de otro fondo. null

  Para ti, como inversor, las movilizaciones no tienen efectos fiscales en el IRPF, ya que existe un régimen de diferimiento, de modo que cuando el importe obtenido en el reembolso o transmisión de las participaciones del fondo de inversión se destine a la adquisición o suscripción de otras participaciones en fondos de inversión, no procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial, y las nuevas participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las participaciones transmitidas o reembolsadas.

  El régimen de diferimiento no resultará de aplicación cuando por cualquier medio se ponga a disposición del contribuyente el importe derivado del reembolso o transmisión de las participaciones del fondo de inversión o, en su caso, la suscripción o adquisición tenga por objeto participaciones de fondos de inversión cotizados, tampoco los será cuando tenga por objeto acciones de sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas, o cuando se trate de partícipes de los fondos de activos bancarios.

  Debes tener en cuenta que una movilización de fondos de inversión supone un reembolso y una suscripción. null

 • Estado de posición:

  Es parte de la documentación pública que informa al partícipe de los movimientos por suscripciones o reembolsos en el fondo.

 • Euribor:

  (Euro Interbank Offered Rate). null

 • FIAMM:

  FIAMM (Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario) Tipo de fondos que, por ley, deben realizar sus inversiones en títulos de renta fija de vencimiento a corto plazo (hasta 18 meses) y elevada liquidez.