Tresoreria

Comptes i tresoreria
 • Compte Tresoreria Empreses

Posem a disposició de la teua empresa productes especialitzats que s'ajusten a les teues necessitats

 • Depòsit tresoreria empreses

  Depòsit Tresoreria Empreses

  Un depòsit flexible i rendible en què fer imposicions a diferents terminis, des d'1 fins a 365 dies.

  Flexibilitat

  Diferents venciments

  Rapidesa

  Depòsit a termini

 • Compte negoci

  Compte Negoci

  Automatitza traspassos periòdics de saldos dels teus comptes a un compte principal i optimitza la teua tresoreria.

  Tota

  L'operativa

  Remuneració

  Referenciada a l'euríbor

Et pot interessar

 • Productes estructurats

  Combinacions d'instruments financers tradicionals i derivats que permeten dissenyar operacions d'inversió, finançament o cobertura a la mida de la teua empresa.

 • Valors

  Envia ordes de compravenda de valors negociables tant en mercats borsaris nacionals com internacionals, amb l'assessorament dels nostres especialistes.

 • Fons d'inversió

  Ens adaptem a les necessitats de la teua empresa, en renda fixa o variable. Descobrix tots els fons que formen el nostre catàleg i aprofita els avantatges que t'oferixen.

Compte x2 empreses

Compte x2 empreses combina liquiditat i rendibilitat per a la seua empresa

Els nostres servicis en línia pensats per a la teua empresa

 • Índicex

  Volem ajudar perquè les empreses espanyoles afronten un dels seus principals reptes en competitivitat: la transformació digital.

 • Oficina Internet Empreses

  Fes les teues consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb una total seguretat.

 • Bankia Empreses informa

  Et presentem una Newsletter dissenyada per a directius, gestors i professionals d'empreses, amb què estaràs puntualment informat sobre l'actualitat econòmica.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en eixe determinat moment.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seua pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Existixen determinats fons que, per la seua naturalesa o per les característiques dels actius en què invertixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per a arribar als diferents nivells de rendibilitat o per a amortitzar totalment o parcialment de manera anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat, correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual haja sigut adquirit.

 • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

  És una operació a través de la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

  Amb esta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tingues en un fons d'inversió per a fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'esta manera, l'import reemborsat es transferix directament del fons origen al fons destinació, juntament amb la informació fiscal.

  Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, perquè hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destine a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedirà computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

  El règim d'ajornament no resultarà d'aplicació quan per qualsevol mitjà es pose a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició tinga per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats, tampoc ho serà quan tinga per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracte de partícips dels fons d'actius bancaris.

  Has de tindre en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, hauràs d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho establixen.

 • Estat de posició:

  És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

 • Euribor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

 • FIAMM:

  FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.