Col·lectius de vida risc

Les solucions més flexibles que s'adapten en tot moment al conveni col·lectiu o la disposició equivalent i que asseguren una adequada exteriorització de les obligacions legals de l'empresa amb els seus empleats en situacions de mort o invalidesa permanent.

  Característiques

  Garanteix un capital o una renda al beneficiari de l'assegurança, si l'assegurat mor per qualsevol causa durant la vigència del contracte. La durada del contracte és anual i es prorrogarà automàticament al venciment per períodes anuals, llevat de comunicació contrària d'alguna de les parts.

  Més informació

  Assegurança de risc que garanteix una prestació als empleats d'una empresa en qualsevol dels casos que es detallen a continuació.

  • Defunció: garantix un capital o renda al beneficiari en cas que l'assegurat muiga per qualsevol causa.
  • Defunció accidental: en cas de mort accidental, el beneficiari rebrà un capital addicional al de la garantia principal.
  • Defunció per accident de circulació: esta garantia es contracta conjuntament amb la de defunció accidental i garantix a l'assegurat un capital addicional d'import igual o inferior de la garantia de defunció accidental.
  • Invalidesa absoluta i permanent: a l'assegurat se li garantix el capital establit en la pòlissa i es rescindixen el reste de les garanties.
  • Invalidesa total i permanent: davant la incapacitat total que li impedisca completament l'exercici de la seua professió habitual, l'assegurat rebrà el capital establit en la pòlissa.

  Estes assegurances, a més de comptar amb uns preus molt competitius, inclouen la clàusula de participació en beneficis, cosa que implica una bonificació com a conseqüència d'uns bons resultats per baixa sinistralitat.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.