Tipos de interés

Una cobertura de tipus d'interés és un contracte pel qual dues parts acorden durant un temps determinat un intercanvi d'obligacions calculades sobre un mateix valor nominal i en la mateixa moneda, a liquidar de manera periòdica en les dates que les parts determinen.

Característiques principals

 • La fluctuació que experimenten els tipus d'interés al llarg del temps pot tindre un impacte important en els costos financers de totes aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que tinguen algun tipus d'endeutament, impactant per tant en la seua planificació financera, en els resultats de la seua activitat empresarial, en els resultats de nous projectes, etc.

  Per a moderar este risc disposem d'un ampli catàleg de productes de cobertura.

  Una cobertura de tipus d'interés és un contracte pel qual dues parts acorden durant un temps determinat un intercanvi d'obligacions calculades sobre un mateix valor nominal i en la mateixa moneda, a liquidar de manera periòdica en les dates que les parts determinen.

  L'objectiu de les estratègies de cobertura del risc de tipus d'interés és estabilitzar els costos financers i no l'obtenció de liquidacions positives.

Productes de cobertura

 • Entre els productes de cobertura de tipus d'interés més comercialitzats hi ha:

  • CAP: consistix en la fixació d'un límit màxim de tipus d'interés, a canvi del qual el client paga una prima en el moment de la contractació. La finalitat d'un CAP és cobrir-se davant d'eventuals pujades de tipus d'interés, i permet al client fixar el cost màxim del seu finançament. Així es beneficia de les possibles baixades dels tipus d'interés que es puguen produir durant la vida de l'operació.
  • Tipus fix: consistix en un intercanvi de fluxos entre el client i l'entitat, de manera que l'entitat abonarà al client el tipus variable i el client abonarà a l'entitat el tipus fix contractat. La contractació del producte no implica el desemborsament, per part del client, de cap prima.