Técnico

 • Compromís bancari davant un tercer

  Que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client

 • S'adapta a qualsevol necessitat. Al beneficiari de l'aval li oferix la seguretat. És important estudiar la garantia rebuda.

  Característiques dels avals

  Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer, que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.

  En les teues relaciones comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir que emetes un aval que garantisca, per exemple, el pagament de compres, servicis, etc.

  Un aval és un producte flexible que s'adapta a qualsevol objecte o garantia (pagament mercaderia, compliment d'un servici, d'un contracte, devolució d'un pagament anticipat, etc.).

  Si eres importador, també pots beneficiar-te dels seus avantatges.

  Per exemple, pots sol·licitar als teus proveïdors que emeten al teu favor qualsevol garantia que et retorne els avançaments d'efectiu que t'hagen exigit i que, davant un incompliment, en pugues reclamar la devolució.

  Si eres exportador necessitaràs recórrer a este producte, per exemple, quan licites en un concurs d'adjudicació a l'estranger, sol·licitant una garantia de tipus Bid Bond o Tender Bond. Si finalment t'adjudiquen el concurs-projecte, se't requerirà l'emissió d'una Performance Bond.

  Els avals internacionals no són, per tant, un producte exclusiu per a importadors o exportadors, sinó un producte que s'adapta a qualsevol necessitat i que al beneficiari de l'aval t'oferix la seguretat que el banc emissor en respondrà davant l'execució. Per això, és important estudiar la garantia rebuda: text, objecte, legislació, etc., incloent com a part fonamental en este estudi, la solvència del banc emissor.

  Què has de saber en relació amb els avals

  • Bankia et pot proporcionar un ampli i expert assessorament que facilite les teues operacions. Moltes vegades, la normativa del país exigix que la garantia estiga emesa per un banc local que, al seu torn, exigix la contragarantia d'un banc de primera línia en el país del sol·licitant. Bankia disposa d'una àmplia xarxa de corresponsals, que ens fa possible donar una àmplia cobertura als nostres clients.
  • Màxima agilitat operativa en la tramitació.
  • Bankia disposa de models estàndard de garanties internacionals, amb la qual cosa aconseguix la màxima agilitat operativa. Els textos de garanties que no es corresponguen amb estos models, seran validats per la nostra Direcció d'Assessoria Jurídica.
  • Les garanties internacionals poden estar regulades per diferents normatives de la Cambra de Comerç Internacional:
   • URDG758: Regles uniformes relatives a garanties a primer requeriment.
   • Per a Stand by:
    • ISP98: International Standby Practice.
    • UCP 600: Regles i usos uniformes per a crèdits documentaris.
  • Des de la OIE, a través de la nostra Bústia de Línia Experta, pots plantejar qualsevol consulta o sol·licitar qualsevol acció relativa als teus avals internacionals.

  Avals emesos

  • Per a ordenar a Bankia l'emissió d'avals necessites disposar de Línia de Comerç Exterior.
  • A través de la Oficina Internet Empreses (OIE): tens accés a l'expedient documental de cada aval internacional que hages ordenat emetre, pots accedir a les principals dades de l'aval i fins i pots consultar el missatge emés.
  • En el moment de l'emissió de l'aval sol·licitat, rebràs un Avís Comex informant-te de l'emissió.
  • Bankia, t'oferix la possibilitat d'obtindre el fet costat addicional del ICO a través de la Línia ICO Garanties Internacionals, que facilita la teua participació en processos de licitació, adjudicació directa o contractació de projectes davant entitats públiques o privades.

  Avals rebuts

  Per a rebre avals al teu favor no et cal disposar de Línia de Comerç Exterior.

  Tipus d'avals

  Pel compromís adquirit

  • Garanties a primer requeriment i Stand By Letter of Credit (SBLC): són les més habituals. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda, i sense necessitat de presentar cap prova. És possible que en el text de l'aval es determine que este certificat ha d'estar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplit el contracte.
  • Garanties contractuals: garanties del compliment de determinades obligacions, que s'han acordat en el contracte de compravenda entre l'exportador i l'importador, i que s'executaran en el moment que s'incomplisquen davant la presentació de proves en el banc pagador. Este tipus de garanties no són gaire habituals en el comerç internacional, a causa de la complexitat per a executar-les.

  Per l'objecte

  Per a exportadors:

  • Garantia de licitació / Tender Guarantee (o Bid Bond): este tipus d'aval és necessari per a presentar-se a licitacions internacionals, motiu pel qual solen sol·licitar-ho les empreses que estan participant en projectes internacionals d'exportació dels seus servicis o mercaderies. Garantix l'obligació de complir les condiciones de la licitació i que l'empresa licitadora serà capaç de desenvolupar l'obra o servici en cas de ser adjudicada.
  • Garantia de pagament anticipat / Advance Payment Guarantee: este tipus d'avals són sol·licitats per empreses exportadores que reben un pagament a la bestreta. Garantixen l'obligació de tornar el pagament anticipat en cas que no es desenvolupe correctament l'obra, o l'entrega del bé, o la prestació del servici per part de l'exportador.
  • Garantia de compliment / Performance Guarantee: este tipus d'aval és sol·licitat a les empreses que requerixen un període de temps per a fabricar i exportar els seus béns o servicis. Garantixen la bona execució del contracte per part de l'exportador.
  • Garantia de retenció de pagament / Retention Money Guarantee: este tipus d'aval es necessita per a alliberar una quantitat del preu que, per contracte, queda retinguda fins que es comprove el funcionament correcte del bé o servici objecte de la compravenda. Garantix les obligacions de qualitat del venedor una vegada entregat el bé o servici objecte del contracte.
  • Garantia de qualitat / Warranty Guarantee: garantix la qualitat del producte una vegada entregat al comprador.

  Per a importadors:

  • Garantia comercial de pagament / Payment Guarantee: este tipus d'aval és sol·licitat per empreses amb activitat importadora que necessiten aportar garanties de pagament als seus proveïdors. Garantixen l'obligació de pagament de l'importador (comprador) en contractes de subministrament.

  Financeres:

  • Garantia financera / Credit Facility Guarantee: garantixen les obligacions de pagament que una empresa adquirix enfront d'una entitat financera que li ha concedit un préstec o crèdit.