Técnico

  • Compromís bancari davant un tercer

    Que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client

  • S'adapta a qualsevol necessitat. Al beneficiari de l'aval li oferix la seguretat. És important estudiar la garantia rebuda.

Els principals tipus d'esta modalitat d'aval són:

  • Garantia de Licitació / Bid Bond: Este tipus d'avales són necessaris per presentar-se a licitacions internacionals. Garantixen l'obligació de complir les condicions de la licitació i que l'empresa licitadora serà capaç de desenvolupar l'obra o servici en cas de ser adjudicada. Cobrixen les obligacions assumides en les presentacions d'oferta de subministrament o execució d'obres.
  • Garantia de Compliment / Performance Guarantee: Són garanties que garantixen la bona execució d'un contracte. En cas que el subministrador no complisca degudament amb les seves obligacions, el beneficiari podrà requerir el pagament previst com a indemnització.
  • Garantia de Qualitat / Warranty Guarantee: Garantix la qualitat del producte una vegada lliurat al comprador. La diferència respecte a la Garantia de Compliment és que en comptes de referir-se a un contracte de subministrament, es referixen a un contracte de manteniment.