Contados y Compra/venta de divisa a plazo

  • Amb esta operació el client adquirix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'Entitat

    A un preu i a una data determinats establerts en el moment de la contractació

  • La compra/venda de divisa a termini és un producte MIFID classificat com a complex. És imprescindible per a la seua contractació emplenar tota la documentació relacionada. Està subjecte a la normativa EMIR.

Avantatges de Comptats i Compra/venda de divisa a termini

Amb una operació de contadocompra/venda de divisa a termini el client adquirix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'Entitat a un preu i a una data determinats establerts en el moment de la contractació.

Una operació de comptat es fa per aplicar-ho a operacions que es liquiden amb data valor dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i només en algunes divises, es podran contractar operacions valor 0 i un dia hàbil de mercat.

Pots contractar-ho directament a Bankia En línia Empreses.

Una compra/venda de divisa a termini, al contrari, es fa per aplicar-ho a operacions de la qual data de venciment és superior a dos dies hàbils de mercat, sent un producte molt flexible en permetre bestretes (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat). En ambdós casos es recalcula el preu original tenint en compte el termini de l'operació corresponent.

Per a la contractació d'una compra/venda de divisa a termini és necessari que tingues habilitada una línia de risc (Línia Comex o Línia de Derivats), que pots contractar a través del Bankia En línia Empresa.

Set dies abans del venciment de la compra/venda de divisa a termini rebràs un Avís Comex per recordar-te el venciment i així tindre la possibilitat d'aplicar-ho o associar-ho a qualsevol operació de cobrament o pagament internacional.

El dia del venciment de l'operació, la cotització de la divisa pot ser més favorable que la contractada.

En cas d'incompliment de la compra/venda de divisa a termini (no-aplicació a una operació de cobrament/pagament) s'efectuarà una liquidació per diferències, carregant o abonant en el seu compte la diferència entre el preu contractat i el preu de la divisa durant el dia de l'incompliment, a més d'una comissió d'incompliment.

La compra/venda de divisa a termini és un producte MIFID classificat com a complex, sent imprescindible per a la seua contractació l'emplenament de tota la documentació relacionada (Classificació, Informació Precontractual Genèrica, Informació Precontractual Específica i Test de Conveniència si el client està classificat com a detallista).

Com que es tracta d'un producte MIFID classificat com a complex, la seua contractació pot no ser adequada per a tots els clients. Així mateix la compra/venda de divisa a termini està subjecte a la normativa EMIR.