Cuenta de Crédito

 • Finança l'actiu circulant de la teua empresa

  En el moment que vulgues i al mínim cost

 • La forma més senzilla de finançament a curt termini. Pots disposar del capital segons les necessitats de la teua empresa. Només pagues interessos per la quantitat requerida.

En un Compte de Crèdit es concedix un límit de disponibilitat de crèdit per a qualsevol necessitat econòmica o financera que pugues tindre, podent canalitzar tota la teva operativa de cobraments i pagaments, com si es tractara d'un compte corrent.

És el producte de finançament que cobrix teus desfases de liquiditat entre cobraments i pagaments, amb l'objectiu d'atendre situacions esporàdiques de finançament a curt termini.

És, per tant, la forma més senzilla de finançament a curt termini. Idoni per a les necessitats de finançament concretes que originen els cicles d'una empresa.

Dins del Compte de Crèdit es poden pactar Rebaixes al Límit. Ens adaptem a les teues necessitats en cada moment.

Del mateixa manera t'oferim la possibilitat de Flexibilitzar les Condicions Econòmiques, és a dir, flexibilitzar els preus per trams de termini o import, o el percentatge de comissió de no disposat per termini o import.

Avantatges del Compte de Crèdit

 • És un producte de finançament d'ús lliure per a atendre les teues necessitats de tresoreria.
 • Contracte de vigència indefinida que evitarà costos d'intervenció notarial en les renovacions.
 • Et garantix un ?matalàs? de finançament a la teva disposició en qualsevol moment.
 • T'ajudarà a cobrir els desfases entre els cobraments i els pagaments de la teva activitat econòmica.
 • Flexibilitat en condicions econòmiques, preus per trams de termini o import i percentatge de comissió de no disposat per termini o import.
 • Tota l'operativa unificada en una única compte, podent utilitzar per a això el teu actual compte corrent.
 • Facilitat per a vincular uns altres productes de circulant dins de la mateixa pòlissa, com Descompte Comercial, Línia de Comerç Exterior, Línia d'Avales, entre d'altres.

Preguntes més freqüents:

¿Per què puc necessitar un Compte de Crèdit?

Per a disposar d'un límit de crèdit d'ús lliure, per a qualsevol necessitat que pugues tindre.

 

¿Quin tipus de comissions té?

Els comptes de crèdit tenen les següents comissions:

 • Comissió d'obertura: Es merita en la concessió del finançament sobre el límit màxim del crèdit.
 • Comissió per saldo no disposat: S'aplica sobre el saldo no disposat del límit màxim del crèdit concedit.
 • Comissió d'excedit: S'aplica per als suposats en què se sobrepasse el límit màxim concedit.

 

¿Quins interessos aplica?

 • Interés Deutor: Preu que es cobra pel crèdit disposat.
 • Interés Creditor: Remuneració pels saldos creditors.