Línea ICO Exportadores 2016

 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora

  De les empreses amb domicili social en Espanya

 • El termini d'amortització no pot superar els 180 dies. Les factures poden estar emeses en euros o en altres divises. Finançament exempt de comissions.

  Avantatges de la Línia ICO Exportadors 2016

  La Línia ICO Exportadors s'engloba dins de les línies de mediació internacional de què disposa l'ICO per a finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

  Els finançaments instrumentats sota la Línia ICO Exportadors tenen les següents característiques i avantatges:

  • El termini de disposició comença el 4 de gener de 2016 i s'acaba el 9 de desembre de 2016.
  • El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
  • Les factures poden estar emeses en euros o en altres divises, encara que els finançaments seran sempre en euros.
  • Este finançament està exempt de comissions (obertura, pròrroga, cancel·lació sense reemborsament, etc.).
  • No cal la firma de documentació addicional (a excepció de l'Annex 0), ni la modificació de la pòlissa intervinguda, ni la presentació de documentació addicional a la requerida per a qualsevol finançament d'exportació.
  • És compatible amb altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions (SGR/SAECA).
  • Es pot finançar fins al 100% de l'import de la factura, sempre que no se supere l'import màxim de 12,5 milions d'euros per client, sense limitació per país deutor. L'import màxim es calcularà tenint en compte el total de disposicions vives en el sistema.

  El tipus d'interés aplicable és variable, i la liquidació pot ser “anticipada” o “vençuda”.

  El tipus d'interés nominal es calcula així:

  • Euríbor 6 mesos + diferencial de captació de fons d'ICO (actualment 0,15%) + marge entitat.

  El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a esta entitat i oscil·la en funció de les condicions de mercat. L'ICO publica estes dades de forma periòdica en la seua pàgina web www.ico.es.