Glosario

A
 • Creditor:

  El Creditor inicia el procés de cobrament dels càrrecs directes en virtut d'una orde de domiciliació emesa pel deutor que el creditor ha de rebre i custodiar.

 • Càrrec SEPA:

  Un càrrec directe SEPA és el mitjà de pagament regulat per les normes de càrrecs directes SEPA per a la realització de càrrecs directes en euros d'uns comptes bancaris a uns altres dins de la zona SEPA.

 • Càrrec SEPA Bàsic - CORE:

  És el mitjà de pagament regulat per les normes de l'instrument bàsic de càrrecs directes SEPA per a la realització de pagaments de càrrecs directes en euros en la SEPA d'uns comptes bancaris a uns altres (consumidors i no consumidors).

 • Càrrec SEPA Empreses - B2B:

  És l'esquema de pagaments perquè els clients no consumidors efectuen càrrecs directes SEPA. Producte exclusiu per a creditor i deutor no consumidor.

B
 • Beneficiari d'una transferència SEPA:

  És el camp identificat en l'orde de transferència com a destinatari dels fons que rebrà mitjançant un abonament en el compte de pagaments indicat en l'orde.

 • BIC (Codi Identificador del Banc):

  És el codi usat per a identificar una entitat financera en les operacions de pagament i altres operacions financeres. Es tracta d'un estàndard ISO (ISO 9362) assignat per SWIFT i format per 8 o 11 caràcters.

C
 • CCC:

  Codi Compte Client, camp identificador de comptes de 20 posicions. Es forma Entitat (4 posicions), Oficina (4 posicions) DC (2 posicions) i Compte (10 posicions).

 • CSB:

  Consell Superior Bancari. Els Quaderns bancaris Normes AEB, Associació Espanyola de la Banca, són una sèrie de normes i protocols comuns a totes les entitats bancàries que operen al nostre país i que fixen les característiques dels fitxers informàtics emesos o rebuts per una entitat financera.

 • Quadern 19.14:

  Normes relatives als Càrrecs Directes Sepa Bàsic - CORE.

 • Quadern 19.44:

  Normes relatives als Càrrecs Directes Sepa Empreses - B2B.

 • Quadern 34.14:

  Normes relatives a les transferències SEPA. (SCT - SEPA Credit Transfer).

D
 • Denegacions de càrrecs directes SEPA:

  Són reclamacions iniciades pel deutor abans de la liquidació, per qualsevol motiu, en què se sol·licita a l'entitat del deutor que no pague un càrrec directe.

 • Deutor:

  El pagador del càrrec que firma l'orde de domiciliació al creditor a fi d'atorgar el seu consentiment i que este puga iniciar els cobraments.

 • Devolucions de càrrecs directes SEPA:

  Són cobraments que es desvien de l'execució normal després d'haver sigut abonats al client beneficiari i són iniciats per l'entitat deutora, siga per compte propi o a requesta del seu client.

 • Devolucions de transferències SEPA:

  Són pagaments que es desvien de la tramitació normal després que els fons hagen arribat a l'entitat del beneficiari i que l'entitat del beneficiari remet novament a l'entitat ordenant perquè la transferència puga ser tramitada amb normalitat.

 • Dia hàbil:

  Dia d'obertura comercial dels intervinents en l'execució d'un pagament a l'efecte necessari per a l'execució d'una operació de pagament. A efectes interbancaris se seguix el calendari OBJECTIU.

 • Dia natural:

  Qualsevol dia de l'any.

 • Directiva de Servicis de pagament:

  Directiva 2007/64/EC, sobre els servicis de pagaments en el mercat interior.

E
 • EEE:

  Espai Econòmic Europeu.

 • Entitat beneficiària:

  Entitat que rep els fons de l'entitat ordenant per al seu abonament en el compte del beneficiari, d'acord amb la informació proporcionada en l'orde i segons les característiques de l'instrument de transferència SEPA.

 • Entitat del creditor:

  Entitat que fa el cobrament del rebut i amb la qual el creditor ha firmat un acord sobre les normes i condicions aplicables a la provisió del servici de càrrecs SEPA. Basant-se en este acord, esta entitat rep i executa ordes procedents del creditor mitjançant l'enviament de les instruccions de cobrament a l'entitat del deutor.

 • Entitat del deutor:

  Entitat en què el deutor d'una operació de càrrec SEPA manté el compte de pagament en què efectuarà el càrrec.

 • Entitat ordenant:

  Entitat que fa una transferència de fons a l'entitat del beneficiari perquè siga abonada en el compte del beneficiari.

 • EPC:

  European Payments Council (Consell Europeu de Pagaments).

 • Esquema SEPA:

  L'Esquema de pagaments de la SEPA és un conjunt comú de regles, pràctiques i normes comercials per a la provisió i el funcionament d'un instrument de pagaments de la SEPA, acordat a un nivell interbancari en un entorn competitiu.

 • Estat de posició:

  És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

F
 • Data de registre del fons en la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat per a la seua comercialització, ja que ha sigut inscrit en els registres de la CNMV.

 • Data de venciment del càrrec directe SEPA:

  És el dia en què el pagament del deutor es farà efectiu a favor del creditor. Correspon a la data en què es farà el càrrec en el compte del deutor.

 • FIAMM:

  FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.

 • FIM:

  (Fons d'Inversió Mobiliària) Fons que té com a objecte exclusiu la compra, tinença, gaudi i venda de valors i altres actius financers. Els FIM inverteixen més del 90% dels seus actius en valors cotitzats en mercats de valors: deute públic, renda fixa privada, accions i instruments derivats. El termini i el percentatge invertit en estos actius depenen de la política d'inversió del fons.

 • Fullet explicatiu del fons:

  Document que explica les característiques d'un fons d'inversió i tots aquells aspectes rellevants sobre el mateix fons. Conté els detalls sobre la societat gestora, el seu consell d'administració, la política d'inversió del fons, les comissions etc. Tant el primer fullet del fons com les successives actualitzacions són aprovats per la CNMV, i se n'inscriuen els registres.

 • Fullet simplificat del fons:

  Conté de manera resumida informació sobre el fons, els seus objectius, perfil de risc, perfil de l'inversor al qual va dirigit i informació econòmica i comercial relacionada amb el mateix fons. És una part de fullet complet del fons que s'utilitza com a instrument en la seva comercialització.

 • Fondandalucia:

  Fons d'inversió que invertix un percentatge de la seua cartera en deute de la Junta d'Andalusia.

 • Fons de Fons:

  Fons d'inversió que invertixen el seu patrimoni majoritàriament en participacions d'altres fons.

 • Fons d'inversió:

  És un patrimoni que pertany a una pluralitat d'inversors, el dret de propietat dels quals es representa en forma de participacions, i que té com a objecte exclusiu l'adquisició, tinença, gaudi, administració i alienació de valors mobiliaris i altres actius financers per a compensar els riscos, amb una adequada diversificació dels actius, sense assumir una participació majoritària econòmica o política en una altra societat.

 • Fons estranger:

  Producte domiciliat en un país estranger però que està registrat en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a comercialitzar-lo en Espanya.

 • Fons garantit:

  Fons d'inversió per al qual hi ha garantia d'un tercer i que assegura bé un rendiment fix o bé una quantitat vinculada a instruments de renda variable.

 • Fons d'acumulació:

  També dits fons de capitalització. Fons d'inversió que reinvertixen els rendiments que obtenen acumulats al patrimoni del fons, i produïxen així un increment del valor de liquidació de les participacions.

 • Fons de diners:

  Nom pel qual es coneixen els Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari (FIAMM). Reben este nom perquè, al tindre una elevada liquiditat, poden ser considerats com a substitutius dels diners.

 • Fons de Divises:

  Fons d'inversió que invertixen en renda fixa, renda variable o mixta de diversos mercats, pel que els seus actius patrimonials es denominen en un cistell de divises. Açò suposa un risc addicional, el risc de tipus de canvi.

 • Fons de Gestió Alternativa:

  Fons d'inversió que intenten obtindre retorns en termes absoluts en comptes de rendiments relatius basats en certs índexs de referència com succeïx amb els fons tradicionals, pel que els seus retorns no estan influïts per la direcció dels mercats.

 • Fons d'inversió immobiliària:

  (FII) Fons d'inversió de caràcter no financer que permeten que el partícip puga invertir en béns immobles a partir de quantitats relativament xicotetes. El mateix fons immobiliari és el que compra, arrenda, manté i ven els immobles. Este tipus de fons no pot desenvolupar activitats diferents com ara promoció immobiliària, construcció o altres de determinades en la normativa de fons.

 • Fons de repartiment:

  Fons d'inversió que distribuïxen amb periodicitat dividends entre els seus partícips. Es complementen amb els Fons d'inversió de capitalització.

 • Fons globals:

  Fons d'inversió sense definició precisa de la seua política d'inversió. Invertixen en qualsevol mercat, divisa o tipus d'actiu.

 • Fons índex:

  L'objectiu d'estos fons d'inversió és aconseguir una rendibilitat igual a la d'un índex, que utilitzen de referència, mitjançant la formació d'una cartera amb una estructura similar a la composició de l'índex de referència.

 • Fons sectorials:

  Fons d'inversió mobiliària amb una cartera formada majoritàriament per renda variable d'un sector o sectors determinats.

 • Fons solidaris:

  Fons d'inversió caracteritzats perquè una part de les comissions que genera el fons se cedixen amb una finalitat social, com ara a favor d'organitzacions no governamentals.

 • Fondtesoros:

  Fons d'inversió impulsats per l'Estat que invertixen majoritàriament en deute públic.

 • Futur financer:

  Contracte de derivats que garantix la compra o venda d'un actiu a un preu i una data concreta.

I
 • IBAN:

  International Bank Account Number. Codi internacional per a identificar de manera única els comptes bancaris en qualsevol institució financera de qualsevol país. Este estàndard (ISO 13616, EBS 204) és una versió expandida del número de compte bancari bàsic (BBAN), el CCC en el cas espanyol.

 • Informació del pagament:

  Informació sobre el pagament transmesa al beneficiari/deutor a petició de l'ordenant/creditor per a facilitar la conciliació.

 • ISO 20022 XML:

  Format utilitzat per a transferències i càrrecs SEPA. Obligatori des de l'01/02/2016. Vegeu XML.

M
 • Mandat:

  Orde de domiciliació en SEPA. Vegeu Orde de domiciliació.

N
 • Notificació prèvia de càrrecs directes SEPA:

  Notificació que el creditor proporciona amb suficient antelació al deutor sobre l'import i altres característiques bàsiques de l'operació de càrrec. Es pot generar este avís com una informació per separat o incloent-ho en una declaració regular, rebut o factura.

O
 • Operació de transferència:

  Una orde feta per una entitat ordenant per a fer arribar la transacció a l'entitat del beneficiari.

 • Operacions R:

  Les transaccions de càrrec directe que es desvien de la seua execució normal i donen lloc a processos excepcionals es coneixen com a "Transaccions-R".

 • Orde de domiciliació/mandat:

  També denominada "mandat", constituïx l'autorització i expressió de consentiment proporcionada pel deutor al creditor a fi de permetre a este creditor iniciar els cobraments mitjançant el càrrec en el compte del deutor i de permetre a l'entitat deutora atendre estes ordes.

 • Orde de transferència:

  Una instrucció donada per un ordenant a una entitat ordenant en la qual sol·licita l'execució d'una transferència.

 • Ordenant de transferències SEPA:

  És el client que inicia la transferència proporcionant una orde a l'entitat ordenant.

P
 • Participant:

  Entitat Ordenant/Entitat Beneficiari/Entitat Creditor/Entitat Deutor. Part de l'Esquema SEPA plenament acceptada, de conformitat amb els Rulebooks.

R
 • R²:

  Coeficient que en una regressió mesura el percentatge de la variància de la variable dependent, que és explicat per les variables independents. És una mesura de la bondat de l'ajust i de les prediccions que a través d'ell es poden fer.

 • Rànquing:

  És la classificació d'una família de fons d'inversió, ordenats en funció de la rendibilitat, el risc, el patrimoni o qualsevol altre criteri. Standard and Poor's ha desenvolupat el seu rànquing d'estreles (Standard and Poor's Micropal Star Ranking (TM)), basat en la rendibilitat relativa del fons.

 • Avaluació:

  Qualificació d'un fons d'inversió per una sèrie de paràmetres, com la rendibilitat i el risc. D'esta manera, no s'analitza la inversió només per la rendibilitat obtinguda. Hi ha agències de qualificació especialitzades en l'anàlisi dels fons, com Standard&Poor's.

 • Ràting creditici:

  Qualificació del passiu d'un agent emissor, basat en la seua capacitat per a complir amb les seues obligacions.

 • Ràtio d'Informació:

  És un indicador de rendibilitat i risc relatiu pel que fa a l'índex de referència del fons. En concret, mesura la rendibilitat diferencial obtinguda pel fons enfront de l'índex de referència per unitat de risc relatiu en què ha incorregut. Esta ràtio es mesura com: (rendibilitat del fons - rendibilitat de l'índex de referència) / tracking error. Es calcula en termes interanuals. Si la ràtio és positiu i superior a un significa que cada unitat de risc diferencial assumit s'està veient compensant amb més d'una unitat d'excés de rendibilitat enfront de l'índex.

 • Ràtio rendibilitat-risc:

  Es calcula com el quocient entre la rendibilitat i la volatilitat en termes interanuals. Constituïx un indicador de la gestió del fons en termes absoluts. En un context de rendibilitat positiva, esta ràtio representa la rendibilitat del fons per unitat de risc assumit. Si la ràtio és positiu, com més gran siga el seu valor millors resultats hauran llançat l'estile de gestió representativa del fons.

 • Rebutjos de càrrec SEPA:

  Cobraments que es desvien de l'execució normal, abans de la liquidació interbancària.

 • Rebutjos de transferències SEPA:

  Tenen lloc quan no s'accepta una transferència per a la seua tramitació normal abans de la liquidació interbancària.

 • Reemborsament:

  Rescat o liquidació, total o parcial, de les participacions d'un fons.

 • Reemborsament de càrrec SEPA:

  Reclamacions per part del deutor on sol·licita el reemborsament d'un càrrec directe. Cal sol·licitar un reemborsament tant en el cas de pagaments de càrrecs directes autoritzats com en el cas de no autoritzats, de conformitat amb les normes i procediments enunciats en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagaments. La sol·licitud de reemborsament s'haurà de remetre a l'entitat del deutor després de la liquidació i dins del període regulat.

 • Referència de la transacció:

  Codi únic assignat a les transaccions per a identificar de manera única cada orde de pagament.

 • Règim transitori:

  Les participacions de fons d'inversió adquirides abans del 31/12/1994 reduiran el guany patrimonial, si escau, per l'aplicació del coeficient corrector del 14,28% i açò es farà per cada any que excedisca dos, arrodonint per excés el nombre d'anys que van des de la data de compra fins el 31/12/1996. Estos guanys de més d'un any s'integren en la base imposable especial tributant al tipus fix del 15%.

 • Reglament de gestió:

  Conjunt de normes que, complint els requisits establits en la legislació vigent, regula i regix les característiques d'un Fons d'Inversió i el seu funcionament.

 • Renda fixa:

  Conjunt d'actius financers que reporten una rendibilitat periòdica (bons, pagarés, etc.). La renda fixa no implica la seguretat de cobrament, que depén de la solvència de l'emissor.

 • Renda variable:

  Expressió genèrica que s'aplica al mercat d'accions. Es diu així perquè la rendibilitat depén del pagament variable dels dividends, el qual, al seu torn, depén dels beneficis de la societat i de la seua política de dividends.

 • Rendibilitat:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, des que subscriu les participacions fins al dia de referència per al seu càlcul.

 • Rendibilitat interanual:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, considerant com a horitzó temporal els últims 12 mesos.

 • Repos:

  Operacions amb pacte de recompra a molt curt termini. Solen formar part de la cartera dels fons per a col·locar part de la seua liquiditat a canvi d'una rendibilitat atractiva. Estan presents, especialment, en els fons del mercat monetari.

 • Resident:

  La normativa espanyola determina que una persona és resident fiscal en Espanya quan està més de 183 dies a l'any en territori espanyol, o quan siga ací on radique el nucli principal o la base dels seus interessos econòmics o de les seues activitats empresarials o professionals.

 • Retribució:

  Recompensa o pagament per algun servici o condició.

 • Retrocessió de càrrec SEPA:

  Quan el creditor arriba a la conclusió que un cobrament no s'hauria d'haver processat, es pot utilitzar una retrocessió després de la compensació i liquidació pel creditor per a reemborsar al deutor l'import complet del cobrament indegut.

 • Retrocessions de transferències SEPA:

  Es produïxen quan l'entitat ordenant sol·licita cancel·lar una transferència SEPA.

 • Revocació de càrrec SEPA:

  Sol·licituds per part del creditor per a retirar l'orde de cobrament fins a la data acordada amb l'entitat del creditor.

 • Risc:

  Probabilitat de patir una pèrdua per la inversió feta. A major risc assumit, cal esperar un major guany de la inversió.

 • Risc de crèdit:

  Impossibilitat, per part de l'emissor del títol, de fer front al pagament dels interessos o de la quantitat invertida inicialment. Este risc es mesura a través de la qualitat creditícia (ràting) emesa per les Agències de Ràting, que permet comparar de forma homogènia les diverses emissions que es negocien en el mercat.

 • Risc de mercat:

  El risc de mercat és la pèrdua potencial davant moviments adversos en les variables del mercat que afecten els preus dels actius.

 • Risc de tipus de canvi:

  Risc que es produïsquen variacions desfavorables en el tipus de canvi. S'incorre en este risc en cas que la rendibilitat dels actius estrangers minve a l'obtindre'n el valor en euros.

 • Risc de tipus d'interés:

  Risc que varien els tipus d'interés i, per tant, el preu dels actius de renda fixa.

 • Rulebook de càrrec SEPA Bàsics:

  Conjunt de normatives i estàndards comercials acordats per la comunitat bancària europea que regula el procés de les operacions fetes amb este instrument.

 • Rulebook de l'esquema de càrrec SEPA Empreses:

  El Rulebook fixa normatives i estàndards comercials per a l'Esquema de càrrec directe d'empresa a empresa de la SEPA.

 • Rulebook de l'esquema de transferència SEPA:

  El Rulebook que fixa normatives i estàndards comercials per a l'Esquema de transferència de crèdits de la SEPA.

S
 • SCT:

  Sepa Credit Transfer. Veure Transferència SEPA.

 • SEPA:

  Acrònim en anglès de Zona Única de Pagaments en Euros (Single Euro Payments Area). SEPA és la zona en què els ciutadans, les empreses i altres actors econòmics podran efectuar i rebre pagaments en euros, dins dels estats membres de l'EEE, amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, independentment del lloc en què es produïsquen.

 • Share o SHA:

  El principi share de repartiment de despeses aplicables a una operació significa que l'ordenant i el beneficiari pagaran les corresponents comissions, si n'hi hagués, per separat i individualment a la seua respectiva entitat. La base i el nivell de les comissions als clients són enterament discrecionals per a les institucions de crèdit individuals.

 • Sharpe:

  Ràtio molt utilitzada a l'hora d'avaluar un fons respecte a la resta de productes de la seua categoria i que resulta del quocient de la seua rendibilitat i la seua volatilitat en un període de temps determinat, que sol ser de tres anys. Com major siga la ràtio, millor serà la qualitat de gestió del fons, ja que oferix una rendibilitat més alta per cada unitat de risc.

 • SICAV:

  Societat d'inversió de capital variable, l'objecte de la qual és la inversió dels actius en cartera. A mesura que apareixen més inversors que volen participar en la societat, s'emeten noves accions. De la mateixa manera, quan desinvertix, es reduïx el capital de la societat.

 • Societat gestora:

  Entitat que gestiona el fons i decidix quina és la política d'inversió a seguir, selecciona els valors i instruments financers que es compraran i vendran.

 • Sol·licitud de cancel·lació de càrrec SEPA:

  Són sol·licituds per part de l'entitat creditora per a retirar l'orde de cobrament abans de la liquidació.

 • Swap:

  Instrument financer derivat que consistix en l'intercanvi de fluxos financers futurs entre dos parts, a un preu i a uns terminis predeterminats.

T
 • Tenidor:

  Posseïdor legítim d'un títol o valor.

 • Termes i condicions:

  Són les clàusules aplicades per les entitats als seus clients (i que poden incloure disposicions relatives als seus drets i obligacions respecte als instruments de pagament SEPA. Estes disposicions també poden estar incloses en un acord específic, segons si ho establix l'entitat).

 • Tipus d'interés:

  És l'expressió que indica el valor temporal dels diners. Els diners tenen un valor temporal, o preu; els qui els presten/invertixen, necessiten un incentiu que els permeta mantindre el seu poder adquisitiu en el temps o obtindre un benefici per fer-ho.

 • Tracking error:

  Es calcula com la desviació típica de les diferències de rendibilitats entre fons i índex. Constituïx un indicador del risc del fons en termes relatius, és a dir, enfront del seu índex de referència. Un tracking error pròxim a zero representa un comportament similar al del del seu índex de referència. Com major siga esta ràtio, major serà la desviació dels seus rendiments respecte als del seu índex de referència.

 • Transacció de càrrec SEPA:

  Una transacció de càrrec directe és el procés complet d'execució d'un pagament fet mitjançant l'ús de càrrec directe, iniciat amb el cobrament que faça el creditor fins a la seua finalització, que és la seua execució normal o bé el rebuig, la devolució o el reemborsament del cobrament. És el procés de començament a fi de la tramitació d'un pagament per càrrec directe.

 • Transacció no autoritzada:

  Cobrament fet sense consentiment del deutor.

 • Transferència SEPA:

  Instrument de pagament regulat per les normes de l'Esquema de transferències SEPA per a efectuar pagaments de transferències en euros a través de SEPA.

 • TXT:

  Arxiu informàtic que consta únicament de text pla, sense format, només caràcters.

V
 • Valor de liquidació de participacions:

  Preu de reemborsament de cada participació.

 • Valor de liquidació:

  Resultant de dividir el patrimoni del fons entre el número de participacions existents. Diàriament, la Societat Gestora determina i publica el valor de liquidació del Fons, en funció de la valoració diària del patrimoni.

 • Valor negociable:

  Qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui denominació que se li done, que, per la seua configuració jurídica pròpia i règim de transmissió, siga susceptible de trànsit generalitzat i impersonal en un mercat financer.

 • VAR:

  Value at Risk (valor en risc). Màxima rendibilitat potencial diària del fons estimada amb un 99% de probabilitat. Es calcula com la mitjana dels VaR diaris registrats en els tres mesos precedents.

 • Venciment:

  Data en què expira un títol, garantia, etc.

 • Volatilitat:

  Fluctuació que patix el valor d'un bé (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc.) en un determinat període de temps.

X
 • XML:

  eXtensible Markup Language. Arxiu informàtic usat per a emmagatzemar dades en forma llegible. Permet la compatibilitat entre sistemes per a compartir la informació d'una manera segura, fiable i fàcil. Vegeu ISO 20022 XML.