Avís legal

Este lloc web ha estat creat per Bankia, SA (d'ara endavant, Bankia) amb caràcter informatiu i per a ús personal.

DADES GENERALS DE BANKIA:

Bankia, amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, núm. 8, 46002 València, i CIF A-14010342, es troba inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 9.341, llibre 6.623, full 104, foli V-17.274.

És una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i està inscrita al Registre Administratiu del Banc d'Espanya, amb el Codi BE número: 2038 Codi BIC: CAHMESMMXXX.

El fet d'accedir a este lloc web implica el coneixement i l'acceptació dels següents termes i condicions, per la qual cosa li recomanem que en llegisca atentament el contingut si vosté vol accedir i fer ús de la informació i els servicis oferits des d'este portal de Bankia, SA.

 

Termes i Condicions

 • Els continguts, les activitats comercials, els productes i els serveis inclosos en este lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixen en jurisdiccions on els seus continguts no estiguen autoritzats.
 • Únicament es troben compreses en este lloc web aquelles pàgines que figuren dins del mapa del web.
 • L'accés a este lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 • L'accés a este lloc web no suposa iniciar cap tipus de relació de caràcter comercial entre Bankia i l'usuari.
 • L'accés i navegació en este lloc web suposa acceptar i conéixer les advertències legals, les condicions i els termes d'ús que conté.

 

Actualitat i modificació de la informació

La informació que apareix en este lloc web és la vigent en la data de la seua última actualització. Bankia es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'este lloc web; a més, pot limitar-ne l'accés o no permetre'l.

 • No es podrà alterar este lloc web, ni canviar-lo, modificar-lo o adaptar-lo. No obstant això, Bankia es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, tants canvis i modificacions com estime convenients; podrà fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense necessitat d'avisar prèviament l'usuari.
 • Bankia es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d'ús d'este lloc web. Se n'informarà convenientment de qualsevol modificació en el mateix lloc web. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà en el moment de la publicació en este lloc web.

 

Continguts:

 • La informació facilitada per Bankia ha de ser considerada per l'usuari a mode d'introducció, sense que puga estimar-se com a element determinant per a la presa de decisions, de manera que Bankia declina qualsevol responsabilitat per l'ús que se'n puga verificar.
 • Bankia ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com a fiables. Pel que fa al cas, per bé que s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la Informació continguda és correcta, Bankia no garanteix que siga exacta, completa,o actualitzada i, conseqüentment no s'hi ha de confiar com si ho fóra. Bankia realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en este lloc web. Bankia no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es pogueren derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers.
 • En cas de discrepància, fins i tot de caràcter transitori, entre la versió dels vostres documents impresos i la versió electrònica publicada en este lloc web, prevaldrà la versió impresa.
 • En cap cas Bankia, les seues sucursals i/o administradors, empleats i personal autoritzat seran responsables de les pèrdues, danys o perjuís de qualsevol mena que sorgisquen per accedir i usar el lloc web, inclosos, però sense limitar-se als inclosos, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. Bankia tampoc no serà responsable dels danys que pogueren patir els usuaris per un ús inadequat d'este lloc web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
 • Bankia informa que, en cas de discrepància entre la informació continguda en el web en versió anglesa, o en qualsevol altre idioma diferent de l'espanyol, i la versió original en espanyol, prevaldrà la versió original.
 • Bankia no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que es puguen visualitzar mitjançant enllaços electrònics (enllaços), directament o indirectament, a través d'este lloc web. La presència d'enllaços en el lloc web de Bankia, llevat manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas implica suggeriment, invitació o recomanació sobre estos enllaços. Estos enllaços no representen cap tipus de relació entre Bankia i els particulars o les empreses titulars dels llocs web als quals s'accedeix mitjançant estos enllaços. Bankia es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en el seu lloc web.
 • Bankia no ha intervingut ni té vinculació amb el contingut dels llocs web que poguessin visualitzar-se en el lloc web de Bankia, els quals són responsabilitat exclusiva dels particulars o empreses titulars dels llocs web a què s'accedeixi en cada cas. Qualsevol queixa, consulta o reclamació relacionada amb el contingut d'estos llocs web o amb al tractament de dades personals que es vulga dur a terme, haurà de ser dirigida directament als particulars o les empreses titulars d'estos llocs web.
 • Bankia no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol mena de transmissions, vinculats a este lloc web; i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violen la llei.
 • Bankia no assumeix cap responsabilitat que es poguera derivar de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en este lloc web és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguen realitzar en este lloc web, o bé mitjançant este lloc web o altres accessos controlats per Bankia, que infringisquen els drets de propietat de tercers i/o el contingut dels quals siga il·legal, amenaçador, difamatori, obscé, pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constituïsca o incite conductes que puguen ser considerades un il·lícit penal.
 • Bankia es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introduïsca en este lloc web contingut contrari a les normes legals o que siga immoral; així doncs, es reserva el dret a exercir les mesures legals que estime oportunes per a evitar este tipus de conductes.

 

Navegació, accés i seguretat

 • L'accés i navegació en este lloc web suposa acceptar i conéixer les advertències legals, les condicions i els termes d'ús que conté. Bankia posa tots els mitjans a l'abast perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar, així, els perjudicis de qualsevol mena que es pogueren ocasionar durant la navegació.
 • Este lloc web ha estat dissenyat per a suportar els navegadors Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome. Bankia no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es pogueren ocasionar als usuaris per la utilització de navegadors o versions diferents d'aquells per als quals ha estat dissenyat el lloc web.
 • L'accés als serveis transaccionals, si escau, i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió, de manera que la informació es transmet xifrada. Açò assegura que el contingut transmés siga només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de Bankia. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur quan en la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat.
 • La garantia de seguretat dels nostres servidors està emparada per un certificat expedit per l'empresa Verising, Inc. Este certificat garanteix que el client comunica les seues dades a un servidor de Bankia, i no a un tercer que intente fer-se passar per esta entitat.
 • Bankia no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a este lloc web siga ininterromput o que estiga lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pot accedir a través d'este lloc web estiga lliure d'error o cause un dany. En cap cas Bankia serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que puga patir l'usuari per l'accés i l'ús de la pàgina web, entre els quals s'inclouen, però no es limiten, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Bankia no es fa responsable dels danys que es pogueren ocasionar als usuaris per un ús inadequat d'este lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer en operacions de natura financera.
 • Els serveis oferits en este lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 • Este lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a este lloc web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga este lloc web.
 • L'usuari pot baixar al seu terminal el contingut d'este lloc web (download), sempre que siga per a ús privat i sense cap fi comercial; per tant, l'usuari no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'este lloc web amb fins públics o comercials.
 • Bankia no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. Bankia reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l'usuari transfereix programari d'este lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per estudiar-lo, ni descompilar-lo, ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 • El nom comercial, les marques, el logotip, els productes i els serveis que conté este lloc web es troben protegits per llei.
 • Bankia es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Jurisdicció i legislació aplicable

 • Els termes i les condicions que regeixen este lloc web i totes les relacions que se'n pogueren derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
 • Qualsevol controvèrsia que es poguera derivar de l'accés o la utilització d'este lloc web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Madrid capital (Espanya).