Hipoteca Sin Comisiones Fija

 • Només per domiciliar els teus ingressos (1) et traiem les comissions si contractes una hipoteca. Sempre pagaràs el mateix

 • Sense comissió d'obertura. Sense comissió d'estudi. Sense comissió de cancel·lació ni amortització anticipada.
 • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Sin Comisiones Fija

Hem pensat en tu i t'oferim una hipoteca en què no cobrem comissions

  • Termini: Fins a 30 anys.
  • Import: fins al 80% de la inversió per a vivenda habitual.
  • Tipus d'interés fix (2).
  • Quotes mensuals.
  • Des d'1,70 % TIN, 2,08 % TAE fins 10 anys.
  • Des d'1,95 % TIN, 2,30 % TAE fins 15 anys.
  • Des de 2,00 % TIN, 2,34 % TAE fins 20 anys.
  • Des de 2,05 % TIN, 2,37 % TAE fins 25 anys.
  • Des de 2,10 % TIN, 2,41 % TAE fins 30 anys. Tots els exemples representatius.

 

Veure Simulador d'hipoteques

Bankia es fa càrrec de les següents despeses de la hipoteca:

Impost AJD: Els atributs/impostos derivats d'esta operació en què Bankia és subjecte passiu.

Registre de la Propietat: les despeses d'inscripció d'esta escriptura d'hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: Les despeses de gestoria.

Aranzels notarials derivats de la MATRIU de l'escriptura. Així mateix, seran per compte de Bankia les còpies notarials de l'escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interés, (açò és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica, la/les còpies sol·licitada/s per Bankia per a la inscripció registral de la hipoteca i per a la liquidació dels impostos a càrrec seu, així com la còpia executiva quant la sol·licite).

Més informació de la Hipoteca Sin Comisiones Fija

 

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

 

(1) Pots consultar les condicions completes publicades al Servicio Nómina.

(2) Fórmula de càlcul de les quotes d'amortització de principal i interessos amb el sistema d'amortització francés,
La quota d'amortització del préstec depén de l'import, tipus d'interés i termini i es calcula amb la següent formula:

Interessos per quota = (Cp * i)/12
Amortització de principal = Quota - Interessos per quota
Co = quantitat nominal del préstec, principal
n= durada de l'operació en mesos
i= tipus d'interés anual/12 en tant per un
Cp= Capital Pendent

Préstec amb garantia hipotecària. Concessió subjecta a aprovació de Bankia.