Privadesa

Introducció

A Bankia sabem que la privacitat i protecció de la seua informació personal és el més important, per eixe motiu, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les més avançades mesures de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació.

L'objectiu de l'esta Política és donar a conéixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que els clients o usuaris proporcionen directament o a través d'un tercer, bé quan faciliten les seves dades en formularis o ferramentes web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o ferramentes web de Bankia (Cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de servicis, aplicacions web, contractació de productes, recepció de boletínes de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de Mitjans Socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporcione informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servei d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots ells denominats d'ara endavant com “canals de comunicació de Bankia."

Present Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtinguts a través dels llocs i ferramentes web propietat de Bankia, no sent aplicable per a aquella informació reclamada per tercers en uns altres canals ni en els contractes que l'usuari puga formalitzar amb Bankia, fins i tot si estos es troben enllaçades o relacionats amb els “canals de comunicació de Bankia."

L'Usuari declara que la informació i les dades que facilite exactes i veraços.

 

Responsable de les dades

· Bankia, SA

· CIF: A14010342

· Domicili social: C/Pintor Sorolla 8, 46002 València.

· Telèfon: 902 246 810

· Contacte del Delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats dels tractaments

Les dades facilitades pels usuaris són reclamats a través dels “canals de comunicació de Bankia” i/o qualssevol formularis de recollida de dades incorporades en estos canals amb les finalitats que s'indiquen a cada un d'estos formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, (inclosa la imatge continguda en el seu document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les dades a què Bankia tinga accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servici o producte, o transacció o operació feta, seran tractats per Bankia per a, entre altres:

1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds fetes pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia;

2. Mantindre, complir i controlar la relació (pre) contractual entre els usuaris i Bankia;

3. Millorar les pàgines o ferramentes web propietat de Bankia, així com els seus productes i servicis, amb la condició d'oferir un millor servici a l'usuari;

4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i servicis, propis o de tercers;

5. Fer estudis amb muigues estadístics; i

6. Complir amb les obligacions legals de Bankia.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida així com les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no-prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntari amb l'objectiu que puguen prestar-se de manera òptima els servicis oferts.

En cas que els usuaris dels “canals de comunicació de Bankia” hagueren de facilitar la seua adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels servicis que s'oferisquen en cada moment, podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Bankia poguera enviar, sempre que no estiga lligada estrictament a la finalitat per a què es va sol·licitar el servici. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagueren inscrit en algun tipus de llesta de correu dins d'estos “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per donar-se de baixa de la mateixa.

 

Legitimació del tractament

Bankia únicament reclamarà aquelles dades personals que l'usuari desitge facilitar voluntàriament, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com en matèria de servicis de la societat de la informació.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seves obligacions legals. En els altres suposats, i sempre que siga oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

 

Cessió de dades

Únicament se cediran dades a tercers si l'usuari ha prestat el seu consentiment previ i informat mitjançant el marcatge de la casella corresponent, fora que la cessió de les seves dades anara necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, en eixe cas serà prèviament informat de la citada cessió.

Així mateix, s'informa a l'usuari que, si la cessió no és necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, en els formularis de recollida de dades Bankia sol·licitarà a l'usuari de manera separada el consentiment i informarà de la finalitat del tractament i de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les dades personals.

En cas que se sol·licite a l'usuari el consentiment per a la cessió de les seves dades a empreses del Grup Bankia amb finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no eixa cessió, mitjançant el marcatge de la corresponent casella. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors a què es poden cedir dades amb finalitat comercial pot ser consultada, de manera actualitzada, en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservats pel temps que anara necessari per a la finalitat que van anar recollits i seran bloquejats quan hagen deixat de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van anar reclamats quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'estes. Complit el citat termini Bankia procedirà a la supressió de les seves dades.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà en qualsevol moment:

1. Accedir a les seves dades personals que Bankia dispose d'ell (dret d'accés).

2. Modifica les seves dades personals que siguen inexactes o incorrectes (dret de rectificació).

3. Cancel·lar les seves dades personals quan, entre altres motius les dades ja no siguen necessaris (dret de supressió).

4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seves dades personals per part de Bankia, en eixe cas únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).

5. Oposar-se a què s'utilitzen les seves dades personals per a muigues diferents a la relació amb l'usuari (dret d'oposició).

6. Obtindre les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-s'ho a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seua identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.como a l'apartat de correus 61076, Madrid 28080.

 

Comunicacions comercials

S'informa a l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria reclamar el seu consentiment, per enviar-li comunicacions comercials.

De donar el seu consentiment, Bankia podria posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o servicis o; si escau; per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o servicis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquen, en la corresponent casella.

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si en un determinat moment l'Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d'esta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seua sol·licitud per escrit, acreditant la seua identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com, a l'Apartat de Correus 61076, 28080 Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a este efecte en les comunicacions comercials electrònics que reba.

 

Enllaços

Els “canals de comunicació de Bankia” pot contindre enllaços a unes altres pàgines web. Tinga en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'unes altres pàgines web o canals. Este document s'aplica exclusivament a la informació que es reclama en els “canals de comunicació de Bankia“. Li recomanem que llegisca les polítiques tractament de dades d'unes altres pàgines web amb què enllaç des dels nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visite de qualsevol altre manera.

 

Xàrcies socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diferents xàrcies socials. L'usuari ha de tindre en compte que, fora que Bankia li sol·licite les seves dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les seves dades pertanyeran a la Xàrcia Social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegisquen detingudament els termes i condicione d'ús i les polítiques de privacitat de la Xàrcia Social corresponent, així com s'asseguren de configurar les seves preferències quant al tractament de les seves dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per a això s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les més avançades mesures de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació, mantenint els nivells més alts de seguretat exigits per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l'usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que vos ajudaran a millorar la protecció de les consultes i operacions que feu en el banc i en Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia puga reclamar a través dels “canals de comunicació de Bankia”, o mitjançant les diferents comunicacions que mantinga amb l'usuari, seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Bankia a guardar secrete pel que fa als mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estiga sempre actualitzada i no continga errors, l'usuari haurà de comunicar, tan prompte com siga possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagen produint.

 

Cookies

L'accés als “canals de comunicació de Bankia” pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es baixen en l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altra lloc web del grup Bankia, aportant avantatges a l'usuari, facilitant-li la navegació i usabilitat de les mateixes, i que podran ser actualitzades i recuperades per les entitats del grup Bankia responsables de la seua instal·lació. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap galeta permet contactar fent servir el número de telèfon de l'usuari, la seua adreça electrònica o qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari forme part dels fitxers coneguts com galetes és que l'usuari done personalment eixa informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguen rebre galetes o que vulguen ser-ne informats de la fixació poden configurar el navegador a este efecte.

Pot consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies en la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la Política de Privacitat

Bankia farà una revisió de la Política de Privacitat anualment, fora que existisquen exigències normatives o d'una altra índole que facen necessari adaptar la Política amb un periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consulten la Política a cada una de les ocasions que consulte o utilitzar llocs o ferramentes web propietat de Bankia o, almenys, consulte periòdicament seu contingut.

 

Data actualització: 25/05/2018