Privadesa

Introducció

En Bankia sabem que la privacitat i la protecció de la seua informació personal és el més important. Per eixe motiu, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seues aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les més avançades mesures de protecció per a vetlar per la confidencialitat i la integritat de la informació.

L'objectiu d'esta Política és donar a conéixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que els clients o usuaris proporcionen directament a través d'un tercer, bé quan faciliten les seues dades en formularis o ferramentes web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o ferramentes web de Bankia (Cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de servicis, aplicacions web, contractació de productes, recepció de butlletins de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de Mitjans Socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporcione informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servici d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots ells denominats d'ara endavant com a "canals de comunicació de Bankia."

Esta Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través dels llocs i ferramentes web propietat de Bankia, i no serà aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres canals ni en els contractes que l'usuari puga formalitzar amb Bankia, fins i tot si estos es troben enllaçats o relacionats amb els "canals de comunicació de Bankia."

L'usuari declara que la informació i les dades que facilite són exactes i veraces.

 

Responsable de les dades

· Bankia, SA

· CIF: A14010342

· Domicili social: C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 València.

· Telèfon: 902 246 810

· Contacte del delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats dels tractaments

Les dades facilitades pels usuaris són recollides a través dels "canals de comunicació de Bankia” i/o qualssevol formularis de recollida de dades incorporats en eixos canals amb les finalitats que s'indiquen en cada un d'estos formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que faciliten els usuaris (inclosa la imatge continguda en el seu document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les dades a què Bankia tinga accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servici o producte, o transacció o operació feta, seran tractades per Bankia per a, entre altres finalitats:

1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds fetes pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia;

2. Mantindre, complir i controlar la relació (pre) contractual entre els usuaris i Bankia;

3. Millorar les pàgines o ferramentes web propietat de Bankia, així com els seus productes i servicis, amb la condició d'oferir un millor servici a l'usuari;

4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i servicis, propis o de tercers;

5. Fer estudis amb muigues estadístics; i

6. Complir amb les obligacions legals de Bankia.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida així com les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no-prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu de poder prestar de manera òptima els servicis oferits.

En cas que els usuaris dels "canals de comunicació de Bankia” hagen de facilitar la seua adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels servicis que s'oferisquen en cada moment, podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Bankia puga enviar, sempre que no estiga lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servici. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagen inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'estos “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per a donar-se'n de baixa.

 

Legitimació del tractament

Bankia únicament recollirà aquelles dades personals que l'usuari vulga facilitar voluntàriament, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com en matèria de servicis de la societat de la informació.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seues obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que siga oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per a tractar les seues dades personals.

 

Cessió de dades

Únicament se cediran dades a tercers si l'usuari ha prestat el seu consentiment previ i n'ha informat mitjançant el marcatge de la casella corresponent, excepte que la cessió de les seues dades fora necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari. En eixe cas serà informat prèviament de la cessió mencionada.

Així mateix, s'informa l'usuari que, si la cessió no és necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, en els formularis de recollida de dades Bankia li sol·licitarà, de manera separada, el consentiment i informarà de la finalitat del tractament i de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les dades personals.

En cas que se sol·licite a l'usuari el consentiment per a la cessió de les seues dades a empreses del Grup Bankia amb una finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no eixa cessió, mitjançant el marcatge de la corresponent casella. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors a què es poden cedir dades amb finalitat comercial pot ser consultada, de manera actualitzada, en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps que siga necessari per a la finalitat per a la qual van anar recollides i seran bloquejades quan hagen deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Quedaran, aleshores, a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'estes. Una vegada complit este termini, Bankia suprimirà les seues dades.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà, en qualsevol moment:

1. Accedir a les seues dades personals que tinga Bankia (dret d'accés).

2. Modifica les seues dades personals que siguen inexactes o incorrectes (dret de rectificació).

3. Cancel·lar les seues dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries (dret de supressió).

4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seues dades personals per part de Bankia. En eixe cas, únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).

5. Oposar-se que s'utilitzen les seues dades personals per a fins diferents de la relació amb l'usuari (dret d'oposició).

6. Obtindre les seues dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per a facilitar-li'l a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, es poden exercir directament per part del titular de les dades o bé mitjançant un representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seua identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.como a l'apartat de correus 61076, Madrid 28080.

 

Comunicacions comercials

S'informa l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria recollir el seu consentiment per a enviar-li comunicacions comercials.

En cas que done el seu consentiment, Bankia podria posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per a remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o servicis o, si escau, per a remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o servicis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquen, en la casella corresponent.

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre esta publicitat. Si en un moment determinat, l'usuari no vol seguir rebent comunicacions d'esta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seua sol·licitud per escrit, acreditant la seua identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com, a l'apartat de correus 61076 de 28080 Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat amb esta finalitat en les comunicacions comercials electròniques que reba.

 

Enllaços

Els "canals de comunicació de Bankia" poden contindre enllaços a altres pàgines web. Tinga en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines web o canals. Este document s'aplica exclusivament a la informació que es recull en els "canals de comunicació de Bankia". Li recomanem que llegisca les polítiques de tractament de dades d'altres pàgines web amb què enllace des dels nostres "canals de comunicació de Bankia" o que visite de qualsevol altra manera.

 

Xàrcies socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diferents xàrcies socials. L'usuari ha de tindre en compte que, fora que Bankia li sol·licite les seues dades directament (per exemple, per a respondre consultes en un entorn privat), les seues dades pertanyeran a la xàrcia social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegisquen detingudament els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat de la xàrcia social corresponent, i que s'asseguren de configurar les seues preferències quant al tractament de les seues dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Amb esta finalitat, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seues aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les més avançades mesures de protecció per tal de vetlar per la confidencialitat i integritat de la informació, a més de mantindre els nivells més alts de seguretat exigits per la llei per a protegir les dades de caràcter personal de l'usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que vos ajudaran a millorar la protecció de les consultes i operacions que feu en el banc i en Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia puga recollir a través dels "canals de comunicació de Bankia", o mitjançant les diferents comunicacions que mantinga amb l'usuari, seran tractades amb absoluta confidencialitat. Bankia es compromet a mantindre-les en secret i a garantir el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'establix en la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estiga sempre actualitzada i no continga errors, l'usuari haurà de comunicar, tan prompte com siga possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagen produint.

 

Cookies (galetes)

L'accés als "canals de comunicació de Bankia" pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es descarreguen en l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altre lloc web del grup Bankia, de manera que aporten avantatges a l'usuari al facilitar-li la navegació i usabilitat d'aquelles, i que podran ser actualitzats i recuperats per les entitats del grup Bankia responsables de la seua instal·lació. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap galeta permet contactar fent servir el número de telèfon de l'usuari, la seua adreça electrònica o qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari forme part dels fitxers coneguts com galetes és que l'usuari done personalment eixa informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguen rebre galetes o que vulguen ser-ne informats de la fixació poden configurar el navegador a este efecte.

Pot consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies en la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la Política de Privacitat

Bankia farà una revisió de la Política de Privacitat anualment, excepte que hi haja exigències normatives o d'una altra índole que facen necessari adaptar la Política amb una periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consulten la Política cada vegada que hagen de consultar o utilitzar llocs o ferramentes web propietat de Bankia, o que, almenys, consulte'n periòdicament el contingut.

 

Data actualització: 25/05/2018