Avís legal

Este Lloc web ha sigut creat per Bankia SA, d'ara endavant Bankia, amb caràcter informatiu i per a ús personal.

DADES GENERALS DE BANKIA:

Bankia, amb domicili social a calle Pintor Sorolla Nº8, 46002 València, i CIF A-14010342, es troba inscrit en el registre mercantil de València, Tomo 9.341, lliure 6.623, Full 104, Full V-17.274.

És una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu del Banc d'Espanya amb el codi BE número: 2038 Codi BIC: CAHMESMMXXX.

El fet d'accedir a este lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions, pel que li recomanem que llegisca atentament seu contingut si vosté desitja accedir i fer ús de la informació i els servicis oferits des d'este portal de Bankia, SA

 

Termes i Condicions

 • Els continguts, activitats comercials, productes i servicis inclosos en este lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que residisquen en jurisdiccions on seus continguts no es troben autoritzats.
 • Únicament es troben compreses en este lloc web aquelles pàgines que figuren dins del mapaweb.
 • L'accés a este lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 • L'accés a este lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Bankia, i l'usuari.
 • L'accés i navegació en este lloc web suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

 

Actualitat i Modificació de la informació:

La informació que apareix en este lloc web és la vigent en la data de la seua última actualització. Bankia, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'este lloc web, podent limitar o no permetre l'accés al mateix.

 • No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar este lloc web. No obstant això, Bankia, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estime convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l'usuari.
 • Bankia, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'este lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s'informarà convenientment en el propi lloc web. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seua publicació en este lloc web.

 

Continguts:

 • La informació facilitada per Bankia ha de ser considerada per l'usuari a mode d'introducció, sense que puga estimar-se com a element determinant per a la presa de decisions, per la qual cosa Bankia declina tota responsabilitat per l'ús que se'n puga fer.
 • Bankia ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com a fiables. En este sentit, per bé que s'han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda és correcta, Bankia no garanteix que siga exacta, completa o actualitzada i, conseqüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fóra. Bankia duu a terme els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en este lloc web. Bankia no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es pogueren derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers.
 • En cas de discrepància, fins i tot de caràcter transitori, entre la versió dels vostres documents impresos i la versió electrònica publicada en este lloc web, prevaldrà la versió impresa.
 • En cap cas Bankia, les sucursals i/o administradors, empleats i personal autoritzat seran responsables de les pèrdues, danys o perjuís de qualsevol mena que sorgisquen per accedir i usar el lloc web, inclosos, però no limitant-se, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. Bankia tampoc no serà responsable dels danys que pogueren patir els usuaris per un ús inadequat d'este lloc web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
 • Bankia SA., informa que en cas de discrepància entre la informació continguda en el web en versió anglesa, o si escau en un altre idioma diferent de l'espanyol, i la versió original en espanyol, prevaldrà esta última.
 • Bankia, no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i servicis inclosos que pogueren visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (enllaços), directament o indirectament, a través d'este lloc web. La presència d'enllaços en el lloc web de Bankia, llevat manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas implica suggeriment, invitació o recomanació sobre estos enllaços. Estos enllaços no representen cap tipus de relació entre Bankia, i els particulars o empreses titulars dels llocs web a què pot accedir-se mitjançant estos enllaços. Bankia, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en el seu lloc web.
 • Bankia no ha intervingut ni té vinculació amb el contingut dels llocs web que poguessin visualitzar-se en el lloc web de Bankia, els quals són responsabilitat exclusiva dels particulars o empreses titulars dels llocs web a què s'accedeixi en cada cas. Qualsevol queixa, consulta o reclamació relacionada amb el contingut d'estos llocs web, o al tractament de dades personals que vagi a dur-se a terme, haurà de ser dirigit directament als particulars o empreses titulars d'estos llocs web.
 • Bankia, no assumix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol mena de transmissions, que estiguen vinculades a este lloc web i cooperarà, si és requerida per orde judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violen la llei.
 • Bankia, no assumix cap responsabilitat que poguera derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en este lloc web és exclusiva de qui les fan. Queda prohibit qualsevol mena de transmissió de dades que els usuaris puguen fer a este o mitjançant este lloc web o altres accessos controlats per Bankia, que infringisquen els drets de propietat de tercers i/o del qual contingut siga il·legal, amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constituïsca o inciteu una conducta que puga ser considerada un il·lícit penal.
 • Bankia, es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introduïsca en este lloc web qualsevol contingut contrari a les normes legals, o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estime oportunes per evitar este tipus de conductes.

 

Navegació, accés i seguretat:

 • L'accés i navegació en este lloc web suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Bankia, fa els màxims esforços perquè la navegació es faça en les millors condicions i evitar els perjuís de qualsevol mena que pogueren ocasionar-se durant la mateixa.
 • Este lloc web ha sigut dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome. Bankia, no es fa responsable dels perjuís, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'uns altres navegadors o versiones diferents dels navegadors per a què ha sigut dissenyat el lloc web.
 • L'accés als servicis transaccionals, si escau, i aquells que inclouen la captura de dades personals es fa en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. El servidor segur establix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Açò assegura que el contingut transmés és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de Bankia. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si en l'agrane d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat.
 • La garantia de seguretat dels nostres servidors ve abonada per un certificat expedit per l'empresa Verising Inc. Este certificat garanteix que el client comunica les seues dades a un servidor de Bankia, i no a un tercer que intente fer-se passar per esta entitat.
 • Bankia, no es responsabilitza ni garantix que l'accés a este lloc web siga ininterromput o que estiga lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garantix que el contingut o programa a què puga accedir-se a través d'este lloc web, estiga lliure d'error o cause un danye. En cap cas Bankia, serà responsable per les pèrdues, danys o perjuís de qualsevol mena que puga patir l'usuari per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Bankia, no es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'este lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer en operacions de naturalesa financera.
 • Els servicis oferts en este lloc web només poden ser utilitzats correctament si es complixen les especificacions tècniques per a què ha sigut dissenyat.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial:

 • Este lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a este lloc web no atorga als usuaris dret ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga este lloc web.
 • El contingut d'este lloc web pot ser baixat al terminal de l'usuari (download), sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant l'usuari no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'este lloc web amb muigues públics o comercials.
 • Bankia, no transferix als usuaris la propietat del seu programa. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programa és gravat. Bankia, reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programa. Si l'usuari transferix programa d'este lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-ho per al seu estudi, o descompilar-ho, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 • El nom comercial, les marques, logotip, productes i servicis que conté este lloc web es troben protegits per llei.
 • Bankia, es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Jurisdicció i legislació aplicables

 • Els termes i condicions que regixen este lloc web i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
 • Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l'accés o la utilització d'este lloc web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Madrid capital (Espanya).