Fons d'inversió

Pareja consultant tauleta tàctil negra en el sofà
 • Comparador de fons

Els nostres fons d'inversió més populars

Descobrix els fons del nostre catàleg i aprofita els seus avantatges

 • Bankia Soy Así Dinámico, FI

  Categoria

  GLOBAL

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

  Inversió Inicial

  100

  Rendibilitat l'any *

  4,28

  *A 22/05/2017

  • Bankia Soy Así Cauto, FI

   Categoria

   RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,18

   *A 22/05/2017

   Fons d'inversió com a forma d'estalvi

   Chica parlant per mòbil

   PER SER TU et traiem les comissions dels teus comptes i targetes de Bankia

   • Què és un fons d'inversió?

    Un fons d'inversió és un tipus d'institució d'inversió col·lectiva (IIC) sense personalitat jurídica, el patrimoni de la qual està constituït per les aportacions dels inversors, denominats partícips.

    Es creen amb l'objectiu d'obtindre una rendibilitat en benefici del total del patrimoni, oferint al partícip una sèrie d'avantatges, derivats d'eixa unió dels patrimonis d'una gran quantitat d'inversors, als quals no podria accedir en cas de fer-la de manera individual.

   • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

    És una operació a través de la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

    Amb esta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tingues en un fons d'inversió per a fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'esta manera, l'import reemborsat es transferix directament del fons origen al fons destinació, juntament amb la informació fiscal.

    Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, perquè hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destine a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedirà computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

    El règim d'ajornament no resultarà d'aplicació quan per qualsevol mitjà es pose a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició tinga per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats, tampoc ho serà quan tinga per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracte de partícips dels fons d'actius bancaris. Has de tindre en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, hauràs d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho establixen.

   • Quins són els tipus de fons d'inversió?

    • Fons de Renda Fixa: invertixen en actius de rendix fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés...).
    • Fons de Renda Variable: la majoria del patrimoni d'estos fons s'invertix en accions. S'establixen subcategories segons el mercat en què s'invertisca, els sectors d'activitat.
    • Fons Mixtos: invertixen tant en valors de renda fixa com en valors de renda variable. Com major siga el percentatge de renda variable, major és el risc i major la rendibilitat esperada.
    • Fons Garantits: fons que garantixen el capital inicial invertit més una rendibilitat, fixa o variable, a una data futura determinada.
    • Fons de Fons: invertixen més del 50% del seu patrimoni en uns altres fons d'inversió.
    • Fons Globals: fons que no encaixen en cap de les categories anteriors, per no tindre l'obligació de fixar el percentatge a invertir en actius de rendix fixa i/o variable o la qualificació creditícia dels seus actius.
   • Estat de posició:

    És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

   • Euríbor:

    (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

   • FIAMM:

    FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.