Fons d'inversió

Fons d'inversió

Els nostres fons d'inversió més populars

Descobrix els fons del nostre catàleg i aprofita els seus avantatges

 • Bankia Evolución Prudente, FI

  Categoria

  IIC DE RETORN ABSOLUT

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

  Inversió Inicial

  100

  Rendibilitat l'any *

  0

  *A 17/01/2017

  • Bankia Monetario Euro Deuda II, FI

   Categoria

   MONETARI

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100.000

   Rendibilitat l'any a

   -0,02

   *A 21/01/2017

   Fons d'inversió com a forma d'estalvi

   Et llevem les comissions

   Per ser tu et traiem les comissions dels teus comptes i targetes

   • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

    És una operació a través de la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

    Amb esta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tingues en un fons d'inversió per a fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'esta manera, l'import reemborsat es transferix directament del fons origen al fons destinació, juntament amb la informació fiscal.

    Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, perquè hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destine a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedirà computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

    El règim d'ajornament no resultarà d'aplicació quan per qualsevol mitjà es pose a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició tinga per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats, tampoc ho serà quan tinga per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracte de partícips dels fons d'actius bancaris. Has de tindre en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, hauràs d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho establixen.

   • Què és el valor liquidatiu?

    El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en eixe determinat moment.

    Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seua pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

    Existixen determinats fons que, per la seua naturalesa o per les característiques dels actius en què invertixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

   • Què és un fons d'inversió?

    Un fons d'inversió és un tipus d'institució d'inversió col·lectiva (IIC) sense personalitat jurídica, el patrimoni de la qual està constituït per les aportacions dels inversors, denominats partícips.

    Es creen amb l'objectiu d'obtindre una rendibilitat en benefici del total del patrimoni, oferint al partícip una sèrie d'avantatges, derivats d'eixa unió dels patrimonis d'una gran quantitat d'inversors, als quals no podria accedir en cas de fer-la de manera individual.

   • Estat de posició:

    És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

   • Euríbor:

    (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

   • FIAMM:

    FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.