Sa Nostra Equilibrio 50/50

 • Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • Categoria

  Mixt Moderat Euro

Alertes de Liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescate només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o suspuestos excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.