Hipoteca Sin Comisiones Variable

  • Només per domiciliar els teus ingressos (1) et traiem les comissions si contractes una hipoteca.

  • Sense comissió d'obertura. Sense comissió d'estudi. Sense comissió de cancel·lació ni amortització anticipada.
  • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Sin Comisiones Variable

Icona hipoteca Hem pensat en tu i t'oferim una hipoteca en què no cobrem comissions

  • Termini: fins a 30 anys.
  • Import: fins al 80% de la inversió per a vivenda habitual.
  • Quotes mensuals.
  • Tipus d'interés variable(2) .
  • Des d'1,99% TIN primer any, euríbor + 0,99 % TIN, 1,20% TAE. Tots els exemples representatius.
  • Si ho preferixes, pots tindre la teua hipoteca a tipus mixt, amb un termini a tipus fix de fins a set anys i la resta a tipus variable.

 

Veure Simulador d'hipoteques

Bankia es fa càrrec de les següents despeses de la hipoteca:

Impost AJD: Els atributs/impostos derivats d'esta operació en què Bankia és subjecte passiu.

Registre de la Propietat: les despeses d'inscripció d'esta escriptura d'hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: Les despeses de gestoria.

Aranzels notarials derivats de la MATRIU de l'escriptura. Així mateix, seran per compte de Bankia les còpies notarials de l'escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interés, (açò és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica, la/les còpies sol·licitada/s per Bankia per a la inscripció registral de la hipoteca i per a la liquidació dels impostos a càrrec seu, així com la còpia executiva quant la sol·licite).

Més informació de la Hipoteca Sin Comisiones Variable

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

Document d'Informació Precontractual Complementària (DIPREC) Ingressos iguals o superiors a 3.000 € (PDF, 252 kB), Ingressos entre 1.200 € i 3.000 € (PDF, 232 kB), Ingressos inferiors a 1.200 € (PDF, 233 kB).

 

(1) Pots consultar les condicions completes publicades al Servei Nòmina.

(2) Fórmula de càlcul de les quotes d'amortització de principal i interessos amb el sistema d'amortització francés,
La quota d'amortització del préstec depén de l'import, tipus d'interés i termini i es calcula amb la següent formula:

Interessos per quota = (Cp * i)/12
Amortització de principal = Quota - Interessos per quota
Co = quantitat nominal del préstec, principal
n= durada de l'operació en mesos
i= tipus d'interés anual/12 en tant per un.
Cp= Capital Pendent

La quota romandrà constant per a cada període de tipus d'interés, però variarà en la data en què corresponga la revisió de l'índex de referència, tornant a mantindre's constant en el nou valor fins la següent revisió. Este sistema perseguix mantindre la quota el més estable possible, pagant més interessos al principi, i augmentant la suma destinada a amortitzar el capital conforme van transcorrent els pagaments de les quotes.

Préstec amb garantia hipotecària. Concessió subjecta a aprovació de Bankia.