Alarmes Prosegur

Dibuixe d'una calle amb gent passejant
 • Seguretat en la teva llar i en el teu negoci

Que nada altere la teva tranquil·litat, aprofita tots els avantatges de l'exclusiva alarma Prosegur

 • Confiança. Servici prestat per l'empresa líder de seguretat a Espanya.
 • Rapidesa. Resposta en menys de 30 segons en cas d'intrusió o incendie.
 • Fiabilitat. Les alarmes Prosegur compta amb Triple-seguretat davant intrusió, inhibició i sabotatge.
 • Innovació. Connexió mitjançant les més innovadores apps i web.
 • Dona utilitzant un aparell elèctric

  Pack Residencial

  Per cobrir totes les necessitats de seguretat tant en pisos en altura, àtics, baixos o xalets.

  55,56 €

  en 36 quotes(1)

  Protegix-te davant robatoris i incendis i controla tot el que passa en casa teua amb una innovadora cambra.

  0 €

  Quota d'alta

  - Alarma Triple Seguretat.
  - Detector d'incendis.
  - Càmera IP.

 • Dispositius digitals

  Pack Negoci

  Per cobrir les necessitats de qualsevol tipologia de comerços.

  65,98 €

  en 36 quotes(1)

  Protegix-te davant robatoris i controla tot el que passa en el teu negoci amb una innovadora cambra.

  0 €

  Quota d'alta

  - Alarma Triple Seguretat.
  - Càmera IP.
  - Servici vigilància 24x7.

Financem a clients la contractació del servici d'alarma amb Prosegur al 0% TAE. Per a més informació contacta amb la teva oficina Bankia.

(1) Passats els 36 mesos, si desitges mantindre el servici pagaràs les quotes directament a Prosegur.PROSEGUR ALARMES ESPANYA S.L. amb domicili a la Calle Ocellets, 24, 28007, Madrid (d'ara endavant, “PROSEGUR”)

En el marc de l'acord de col·laboració subscrit amb BANKIA, SA, hi ha la possibilitat finançar el pagament del preu d'adquisició dels productes anteriors mitjançant l'obtenció d'un finançament de BANKIA SA en les condicions fixades per esta entitat.

Rebuda la sol·licitud per PROSEGUR, esta es posarà en contacte amb el sol·licitant per procedir a la instal·lació de l'equip de seguretat en un termini màxim de 72h excepte no disponibilitat del client, en este moment se subscriurà el contracte amb la mercantil i es lliurarà tota la documentació contractual. PROSEGUR podrà rebutjar la sol·licitud en cas que (i) el lloc d'instal·lació falte d'infraestructura adequada de telecomunicacions, de subministrament elèctric i/o de cobertura al lloc d'instal·lació (ii) verifique que la sol·licitud de la instal·lació de l'equip no complix amb les condicions mínimes necessàries per a una adequada prestació del servici d'acord amb el que disposa la normativa aplicable i/o als criteris de seguretat de Prosegur. Els equips instal·lats tindran una garantia de 2 anys des de la seua instal·lació, que cobrirà tots els defectes de fabricació d'instal·lació i de programa que afecten al seu funcionament. En cas que el sol·licitant tinga la consideració de consumidor i usuari, podrà desistir del contracte subscrit amb Prosegur en el termini de 14 dies naturals comptats des de la instal·lació del Sistema de seguretat. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió a través d'una declaració inequívoca que podrà remetre a Prosegur a través de qualsevol mitjà de què quede constància fefaent, facilitant-se per a això el model de formulari de desistiment a la firma del contracte. En cas de resolució anticipada, PROSEGUR reintegrarà l'import corresponent al servici no prestat mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada pel Client. En cas d'incompliment del període de permanència pactat, Prosegur es reserva la facultat de reclamar la indemnització que corresponga d'acord amb el contracte subscrit amb el Client. Transcorreguda la durada inicial del contracte, este es prorrogarà per terminis anuals, si cap de les Parts comunicara la seua intenció de desistiment amb un mínim d'un (1) mes d'antelació a la data de finalització del període inicial, en els termes contemplats en el contracte subscrit per a estos suposats. Per a qualsevol informació o reclamació sobre el servici o la contractació, el client podrà adreçar-se a l'adreça de correu electrònic gestiondeclientes@prosegur.com. El contracte subscrit amb Prosegur i les activitats que se'n deriven, sense perjudici del compliment de les normes generals que li siguen aplicables, es regirà per la normativa reguladora de Seguretat Privada.

Finançament subjecta a l'aprovació de Bankia. Finançament al 0% TAE i 0% TIN a un termini de 36 mesos. Import total que cal pagar: paquet residencial 2000 € i paquet negoci 2.375 € impostos inclosos.