Línea BEI Agroalimentaria

 • Finançament dels projectes empresarials d'Espanya i de la UE

  D'empreses i autònoms del sector agroalimentari

 • Condicions econòmiques preferents. Finançament a través de préstec, lísing o compte de crèdit. Autònoms i pimes amb menys de 250 empleats.

Què és el Banc Europeu d'Inversions?

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució financera de la Unió Europea, creada en 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavorisquen la integració econòmica i l'augment de la cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI té unes condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

La contribució del BEI s'emmarca dins de l'acord de col·laboració firmat en data de 25 de juny de 2015 entre el BEI i Bankia, en virtut del qual es va subscriure un contracte de finançament per un import de 50 milions d'euros, denominat “Línia de finançament BEI AGROALIMENTACIÓ”, que té com a objectiu finançar projectes d'inversió i circulant en Espanya i en la Unió Europea promoguts per autònoms, xicotetes i mitjanes empreses (PIMES) i autònoms que desenvolupen la seua activitat en el sector agroalimentari.

Característiques de la Línia BEI Agroalimentació

 • Beneficiaris: autònoms, pimes amb menys de 250 empleats, independentment del seu balanç i facturació, que estiguen radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea i que desenvolupen la seua activitat en el sector agroalimentari.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar en Espanya o en països de la Unió Europea.
 • Import finançable amb fons BEI: projectes desenvolupats per autònoms i pimes d'import fins a 25 milions d'euros. Es podrà finançar fins al 100% del projecte d'inversió o la necessitat de capital circulant, amb un límit d'12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos per BEI: no es podran acollir a esta línia els projectes de determinats sectors com produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb finalitats experimentals, projectes que perjudiquen el medi ambient i operacions purament financeres, tant de compra de societats com de reestructuració financera, entre d'altres. Només seran admissibles els sectors agroalimentaris.
 • Vigència de la línia: fins al 10/12/2017, o abans si se n'esgoten els fons.
 • Condicions econòmiques i financeres dels préstecs: al tractar-se d'una línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que pot consultar en la seua oficina o a través del seu gestor comercial.
 • Termini d'amortització: projectes d'inversió: de 2 a 10 anys, amb possibilitat de carència fins a 12 mesos. Finançament de circulant: de 2 a 5 anys, amb possibilitat de carència fins a 12 mesos.
 • Modalitat: el finançament podrà formalitzar-se mitjançant préstec, lísing o compte de crèdit.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tants els empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades); també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.

Detall dels projectes finançables

Projectes d'inversió

 • Tangibles: projectes d'inversió en actius productius, fora dels terrenys (excepte que la seua compra es considere tècnicament essencial per al projecte) que suposen noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles en queda totalment exclòs.
 • Intangibles: despeses R+D+I, costos de desenvolupament, creació o adquisició de xàrcies de distribució en mercats nacionals o estrangers dins de la UE, obtenció o compra de marques i patents.

Es podrà finançar la compra d'una empresa a fi de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió han de materialitzar-se a Espanya o en algun país de la Unió Europea.

Projectes de capital circulant

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeta als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial, com a part de les seues activitats normals.
 • Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per a finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No es podran finançar operacions purament financeres (reestructuracions de passiu, refinançaments, compra de participacions en empreses fora dels supòsits indicats anteriorment de successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal), ni per a la promoció immobiliària.

No es podran finançar els costos relacionats amb l'adquisició de llicències, drets de producció i altres drets concedits per ens públics. Els impostos sobre el negoci únicament es podran finançar en aquells supòsits en què no es puguen recuperar.