Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2019

 • Finançament d'inversions en actius fixos productius

  O necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional

 • Es poden finançar actius nous i de segona mà, liquiditat i adquisició d'empreses. Tipus d'interés fix o variable.

Avantatges

Esta Línia s'engloba dins de les Línies de Mediació que l'ICO posa a disposició d'empreses i autònoms per finançar la seua inversions i liquiditat tant dins com fora d'Espanya. El finançament ha de comptar, necessàriament, amb l'aval d'un SGR (Societat de Garantia Recíproca) o de SAECA (societat anònima Estatal de Caució Agrària).

Els finançaments instrumentades baix esta Línia ICO Garantia SGR/SAECA tenen els següents avantatges:

 • Amplitud de projectes finançables i liquiditat, ja que l'objectiu és cobrir tots els estadis del desenvolupament empresarial.
 • Les inversions i/o liquiditat poden quedar radicades tant dins com fora del territori nacional.
 • Flexibilitat de terminis d'amortització, amb possibilitat de carència.
 • Finançament exempt de comissió d'obertura, estudi o disponibilitat per part de l'Entitat Financera (s'aplicarà el cost de l'SGR o de SAECA).
 • S'admet finançament de fins el 100% del projecte d'inversió o les necessitats de liquiditat amb un màxim de 2 milions per client i any.
 • Este finançament és compatible amb ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions.

Característiques

 • Beneficiaris:
  • Per a inversions i/o necessitats de liquiditat fetes en territori nacional: autònoms, empreses públiques i privades que compten amb l'aval d'un SGR o SAECA, independentment del seu domicili social o fiscal i de la nacionalitat del seu capital.
  • Per a inversions i/o necessitats de liquiditat fetes fora del territori nacional i/o necessitats de liquiditat: autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, que compten amb l'aval d'un SGR o de SAECA, incloent-se tant les domiciliades a Espanya com les domiciliades a l'estranger que tinguen almenys un 30% de capital d'empresa espanyola.
 • Conceptes finançables: projectes d'inversió i/o necessitats generals de l'activitat empresarial, entre altres l'adquisició d'actius fixos nous o de segona mà, vehicles turisme o industrials, adequació i reforma d'instal·lacions, adquisició d'empreses, creació d'empreses a l'estranger, necessitats tecnològiques, despeses corrents, nòmines, pagament a proveïdors.

  Les inversions i els fons destinats a liquiditat poden quedar radicats dins o fora del territori nacional.
 • Import màxim per client i any: Fins el 100% del projecte d'inversió o fins el 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 2 milions d'euros, en una o diverses operacions, en el conjunt del sistema financer.
 • Modalitat: Préstec i lísing per finançar inversions i préstec per a necessitats de liquiditat.
 • Tipus d'interés: el client pot triar entre un tipus fix o variable. S'ajusta al termini de l'operació i es compon de:
  • Operacions a termini d'1 any: Euríbor Reuter 6 mesos o tipus fix equivalent + Diferencial ICO + 2,30%.
  • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: Euríbor Reuter 6 mesos o tipus fix equivalent + Diferencial ICO + 4,00%.
  • Operacions a termini superior a 4 anys: Euríbor Reuter 6 mesos o tipus fix equivalent + Diferencial ICO + 4,30%.

   Si la suma de l'euríbor + diferencial ICO és negativa, ICO aplica per esta suma un 0%.

   El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a este organisme, i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica estes dades de forma periòdica en la seua pàgina web www.ico.es

   L'entitat de crèdit i l'SGR/SAECA aplicaran un marge d'intermediació i cost d'aval, respectivament, que de manera conjunta no podrà superar el marge màxim aplicable al tipus d'interés, descrit anteriorment.
 • Comissió d'amortització o cancel·lació anticipada aplicada per ICO: 1% en operacions a tipus fix i un màxim del 0,80% i mínim del 0,05% a tipus variable, en funció de la vida residual de l'operació.
 • Comissió de l'SGR/SAECA: cobrarà una comissió d'estudi del 0,50% de l'import avalat. Addicionalment, l'SGR cobrarà una comissió sobre l'import avalat de fins el 4% en concepte de Quota Social Mutualista (reemborsable al client una vegada que acabe la seua relació amb l'SGR).
 • Terminis d'amortització i carència per al principal:
  • 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
  • 7, 8 o 9 anys sense carència o inclòs 1 o 2 anys de carència de principal.
  • 10, 12 o 15 anys sense carència o inclòs 1, 2 o 3 anys de carència de principal.

 

  Els anys han de ser complets en tots els casos.
 • Vigència: Fins el 27 de desembre de 2019, o abans si s'escau l'esgotament dels fons de la Línia.

Preguntes més freqüents:

¿A quin SGR he d'adreçar-me per sol·licitar l'aval?

Has d'adreçar-te a l'SGR que opera en la comunitat autònoma on desenvolupes teu objecte social; de totes maneres, existixen societats amb àmbit d'actuació nacional i caràcter sectorial.

Pots consultar el llistat dels SGR en el següent enllaç: www.cesgar.es

¿És possible que no puga sol·licitar la línia ICO Garantia SGR/SAECA 2019, perquè no complisca les condicions per ser soci d'un SGR?

Sí, els estatuts de l'SGR poden tindre un caràcter més restrictiu per considerar a una empresa com a soci partícip que els criteris establits amb caràcter general per ser considerat client de la Línia.