Línea BEI Pymes y Midcaps

 • Finançament d'inversions i circulant.

  Fets per pimes i midcaps

 • Condicions avantatjoses en comptar amb fons europeus. Amplis terminis d'amortització. Import fins 12,5 milions.

Què és la Línia BEI Pimes i Midcaps?

És una Línia subscrita entre BEI i Bankia, que té com a finalitat facilitar la finançament dels projectes empresarials fets en Espanya i en la Unió Europea per este tipus d'empreses i autònoms.

El Banc Europeu d'Inversions és una institució financera de la Unió Europea, creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavorisquen la integració econòmica i l'augment de la cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI té condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients una avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

La contribució del BEI s'emmarca dins dels acords de col·laboració firmats en data 27 de juliol i 19 de novembre de 2018 entre BEI i Bankia, en virtut del qual es van subscriure Contractes de Finançament per import de 375 milions d'euros denominat “LÍNIA DE FINANÇAMENT BEI PER A PIMES I MIDCAPS VI” i del qual objecte és finançar projectes d'inversió i circulant a Espanya i la Unió Europea promoguts per autònoms, xicotetes i mitjanes empreses (PIMES) i per empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS).

Avantatges

 • Beneficiaris: Autònoms, Pimes amb menys de 250 empleats i Midcaps amb un nombre d'empleats entre 250 i menys de 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguen radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar en Espanya o en països de la Unió Europea.
 • Import finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos per BEI: no podran acollir-se a esta línia els projectes de determinats sectors, com produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb finalitats experimentals, projectes que perjudiquen el medi ambient i operacions purament financeres, entre altres.

Condicions

 • Condicions econòmiques i financeres del finançament: en tractar-se d'una línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que podeu consultar a la vostra oficina o a través del vostre gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 12 anys, amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 5 anys, amb possibilitat de carència.
 • Modalitat: el finançament podrà formalitzar-se mitjançant operacions de préstec, lísing o compte de crèdit.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tants els empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades); també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.
 • Vigència de la línia: dos anys des de les firmes dels acords amb BEI o abans, si s'esgoten els seus fons.

Detall dels projectes finançables

A. Projectes d'inversió:

 • Tangibles: Projectes d'inversió en actius productius, excepte els terrenys (llevat de que seu compra es considere tècnicament essencial per al projecte i amb limitacions), que suposen noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles en queda totalment exclòs.
 • Intangibles: despeses R+D+I, costos de desenvolupament. No s'admet la compra de patentes o llicencies, amb caràcter general.
 • Es podrà finançar la compra d'una empresa a fi de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió han de materialitzar-se a Espanya o en algun país de la Unió Europea. I no han d'estar finalitzats (pagats en 90% o més) en el moment de la firma del contracte de finançament.

B. Projectes de capital circulant:

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeta als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial, com a part de les seues activitats normals.
 • Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per a finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No podrà finançar-se operacions purament financeres, reestructuracions de passiu, refinançaments), compra de participacions en empreses (excepte els suposats indicats anteriorment de successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal), ni operacions de promoció immobiliària. No es finança IVA.