Línea ICO Internacional 2019

 • Esta Línia facilita el finançament d'inversions en actius fixos

  I necessitats de liquiditat fora del territori nacional

 • Pots finançar actius nous i de segona mà, liquiditat i adquisició d'empreses. Tipus d'interés fix o variable.

Avantatges

Esta Línia s'engloba dins de les Línies de Mediació Internacional que l'ICO posa a disposició d'empreses i autònoms per finançar el seu procés d'internacionalització i l'activitat exportadora

Els finançaments instrumentades baix esta Línia ICO Internacional tenen els següents avantatges:

 • Amplitud de projectes finançables i liquiditat, ja que l'objectiu és cobrir tots els estadis del desenvolupament empresarial.
 • Flexibilitat de terminis d'amortització, amb possibilitat de carència.
 • Finançament exempt de comissió d'obertura, estudi o disponibilitat.
 • S'admet finançament de fins el 100% del projecte d'inversió o les necessitats de liquiditat amb un màxim de 12,5 milions per client i any.
 • Este finançament és compatible amb ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions.

Característiques

 • Beneficiaris: Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense finalitat de lucre que facen activitat empresarial, incloent-se tant les domiciliades a Espanya, com aquelles que estant domiciliades a l'estranger compten amb almenys un 30% de capital d'empresa espanyola.
 • Conceptes finançables: projectes d'inversió i/o necessitats generals de l'activitat empresarial, entre altres l'adquisició d'actius fixos nous o de segona mà, vehicles turisme o industrials, adequació i reforma d'instal·lacions, adquisició d'empreses, creació d'empreses a l'estranger, necessitats tecnològiques, despeses corrents, nòmines, pagament a proveïdors.

  Les inversions i els fons destinats a liquiditat han de quedar radicats fora del territori nacional.
 • Import màxim per client i any: Fins el 100% del projecte d'inversió o fins el 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions, en el conjunt del sistema financer.
 • Modalitat: Préstec per a finançar inversions i necessitats de liquiditat.
 • Tipus d'interés: el client pot triar entre un tipus fix o variable. S'ajusta al termini de l'operació i es compon de:
   • Operacions a termini d'1 any: Euríbor Reuter 6 mesos o tipus fix equivalent + Diferencial ICO + 2,30%.
   • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: Euríbor Reuter 6 mesos o tipus fix equivalent + Diferencial ICO + 4,00%.
   • Operacions a termini superior a 4 anys: Euríbor Reuter 6 mesos o tipus fix equivalent + Diferencial ICO + 4,30%.

  Si la suma de l'euríbor + diferencial ICO és negativa, ICO aplica per esta suma un 0%.

  El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a este organisme, i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica estes dades de forma periòdica en la seua pàgina web www.ico.es

 • Comissió d'amortització o cancel·lació anticipada aplicada per ICO: 1% en operacions a tipus fix i un màxim del 0,80% i mínim del 0,05% a tipus variable, en funció de la vida residual de l'operació.
 • Terminis d'amortització i carència per al principal:
   • 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
   • 7, 8 o 9 anys sense carència o inclòs 1 o 2 anys de carència de principal.
   • 10, 12, 15 o 20 anys sense carència o inclòs 1, 2 o 3 anys de carència de principal.

   Els anys han de ser complets en tots els casos.
 • Vigència: Fins el 27 de desembre de 2019, o abans si s'escau l'esgotament dels fons de la Línia.