Glosario

A
 • Obert (Fons):

  Tipus de fons de pensions caracteritzat pel fet que pot canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. Per constituir-se no requerix un patrimoni inicial mínim de cara al seu correcte desenvolupament financer.

 • Aportació definida:

  Modalitat de Pla de Pensions en funció de les obligacions estipulades, en què l'objecte definit és la quantia de les contribucions dels promotors i, si escau, les aportacions dels partícips. L'aportació pot fixar-se en termes absoluts o en funció d'altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotitzacions a la Seguretat Social o altres. En esta modalitat les prestacions es quantifiquen en el moment en què es produïx la contingència, com a resultat del procés de capitalització desenvolupat pel Pla.

 • Aportacions:

  Són les contribucions econòmiques que faran el promotor i/o els partícips, en els casos i formes que, de conformitat amb la normativa vigent, establisca el respectiu pla de pensions.

 • Aportacions empresarials:

  Són les contribucions econòmiques que realitza el promotor d'un pla de pensions de sistema d'ocupació.

 • Associat (sistema):

  Modalitat de Pla de Pensions en funció dels subjectes constituents. N'és el promotor qualsevol associació o sindicat, i els partícips són els associats, membres o afiliats.

 • Atribució de drets consolidats:

  Les aportacions dels partícips als Plans de Pensions en determinen la titularitat dels recursos afectes a estos plans; establint uns drets econòmics que definixen les prestacions.

B
 • Beneficiari:

  Persona física amb dret a la percepció de prestacions, tant si ha sigut partícip com si no.

C
 • Capitalització:

  Els Plans de Pensions s'instrumenten mitjançant sistemes financers i actuarials de capitalització. Això implica que es gestionen com si foren productes individuals en què es dipositen les aportacions que posteriorment satisfaran el pagament de les prestacions. El sistema de capitalització empleat no requereix la incorporació de nous subjectes, ja que es tracta d'un sistema autosuficient.

 • Tancat (Fons):

  Tipus de Fons de Pensions caracteritzat perquè instrumenta exclusivament les inversions del Pla o Plans de Pensions que s'hi integren.

 • Certificat de Pertinença:

  És el document que emet l'Entitat Gestora i que acredita la condició de partícip del seu titular.

 • Comissió de Control (del Fons):

  És l'òrgan de control i supervisió del Fons de Pensions. Entre les seves funcions es troba la supervisió del compliment dels Plans adscrits, la representació del Fons i l'examen i l'aprovació de l'actuació de l'Entitat Gestora.

 • Comissió de Control (del Pla):

  És l'òrgan que supervisa el funcionament i l'execució de cada Pla de Pensions del sistema d'ocupació i associat; formada per representants del promotor o promotors i representants dels partícips i, si escau, dels beneficiaris. En els Plans de Pensions del sistema individual no es constituïx Comissió de Control del Pla, corresponent al promotor les funcions i responsabilitats d'esta Comissió.

 • Comissió promotora:

  En el sistema d'ocupació, una vegada elaborat el projecte inicial del pla pel promotor, s'insta a constituir una comissió promotora amb representació del promotor o promotors i dels treballadors o potencials partícips. Esta comissió estarà formada i operarà d'acord amb el que es preveu per a la Comissió de Control d'un Pla de Pensions. En el cas dels Plans de Pensions del sistema individual i associat, seran les entitats promotores qui adopten els acords i exercisquen les funcions assignades a la Comissió promotora dels Plans de Pensions, procedint a la presentació del projecte del Pla davant el Fons de Pensions en què pretenga integrar-se.

 • Compromisos per Pensions:

  Són els deures derivats d'obligacions legals o contractuals de l'empresa amb el seu personal, recollits en conveni col·lectiu o disposició equivalent, que tinguen per objecte fer aportacions o atorgar prestacions vinculades a les contingències establides en la Llei de regulació de plans i fons de pensions. Els compromisos per pensions assumits per les empreses han d'instrumentar-se mitjançant contractes d'assegurança, a través de la formalització d'un Pla de Pensions o d'ambdós.

 • Contingències:

  Són aquelles situacions que es troben cobertes pel Pla de Pensions: jubilació; incapacitat laboral, total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol treball; gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència.

 • Compte de Posició:

  És l'instrument comptable que recull les aportacions corrents i els béns i drets del Pla. Amb càrrec a este compte, s'atén el compliment de les prestacions derivades del Pla. A més, recull els rendiments derivats de les inversions del Fons que s'hagen d'assignar al Pla. El funcionament comptable del compte de posició s'ajusta als criteris que estableix el Ministeri d'Economia i Hisenda.

D
 • Defensor del partícip:

  És una entitat o expert independent de reconegut prestigi a la decisió del qual se sotmetran les reclamacions que formulen els partícips i beneficiaris contra l'Entitat Gestora, Depositària i Promotora dels Plans de pensions individuals. La decisió vincularà estes entitats.

 • Dipositària:

  És l'entitat encarregada de la custòdia i depòsit dels valors mobiliaris i altres actius financers integrats en els Fons de Pensions. Podran ser-ho les entitats de crèdit amb domicili social o sucursal a Espanya.

 • Drets consolidats:

  Són els drets econòmics derivats de les aportacions i del règim financer actuarial que contemple el Pla de Pensions.

 • Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions:

  En matèria de Plans i Fons de Pensions exercix el control administratiu del compliment dels requisits precisos per a l'accés a l'activitat per Entitats Gestores de Fons de Pensions, la supervisió ordinària de l'exercici de la mateixa, així com de les condicions que han de complir els Fons i Plans.

E
 • Ocupació (Sistema):

  Modalitat de Pla de Pensions pel que fa als subjectes constituents que es caracteritza perquè el seu promotor és qualsevol Entitat, Corporació, Societat o Empresa i que té com a partícips els seus empleats.

 • Especificacions:

  És el document que constituïx el suport jurídic del Pla i conté, entre altres, els següents aspectes: determinació de l'àmbit i modalitat del Pla, normes per a la constitució de la Comissió de Control del Pla, sistema de finançament, adscripció a un Fons de Pensions, definició de les prestacions, drets i obligacions dels partícips i normes per a la modificació i liquidació del Pla.

 • Estat de posició:

  És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

 • Excessos d'Aportació:

  Són aquelles aportacions que superen el límit legalment establert. Els excessos poden ser retirats abans del 30 de juny de l'any següent, sense aplicació de sanció.

 • Exteriorització:

  És l'obligació legal per la qual les empreses han de traure fora del seu balanç i, per tant, de la seua disposició, els fons destinats a la cobertura de compromisos per pensions amb els seus empleats i beneficiaris.

F
 • Data de registre del fons en la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat per a la seua comercialització, ja que ha sigut inscrit en els registres de la CNMV.

 • FIAMM:

  FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.

 • FIM:

  (Fons d'Inversió Mobiliària) Fons que té com a objecte exclusiu la compra, tinença, gaudi i venda de valors i altres actius financers. Els FIM inverteixen més del 90% dels seus actius en valors cotitzats en mercats de valors: deute públic, renda fixa privada, accions i instruments derivats. El termini i el percentatge invertit en estos actius depenen de la política d'inversió del fons.

 • Fullet explicatiu del fons:

  Document que explica les característiques d'un fons d'inversió i tots aquells aspectes rellevants sobre el mateix fons. Conté els detalls sobre la societat gestora, el seu consell d'administració, la política d'inversió del fons, les comissions etc. Tant el primer fullet del fons com les successives actualitzacions són aprovats per la CNMV, i se n'inscriuen els registres.

 • Fullet simplificat del fons:

  Conté de manera resumida informació sobre el fons, els seus objectius, perfil de risc, perfil de l'inversor al qual va dirigit i informació econòmica i comercial relacionada amb el mateix fons. És una part de fullet complet del fons que s'utilitza com a instrument en la seva comercialització.

 • Fondandalucia:

  Fons d'inversió que invertix un percentatge de la seua cartera en deute de la Junta d'Andalusia.

 • Fons de Fons:

  Fons d'inversió que invertixen el seu patrimoni majoritàriament en participacions d'altres fons.

 • Fons d'inversió:

  És un patrimoni que pertany a una pluralitat d'inversors, el dret de propietat dels quals es representa en forma de participacions, i que té com a objecte exclusiu l'adquisició, tinença, gaudi, administració i alienació de valors mobiliaris i altres actius financers per a compensar els riscos, amb una adequada diversificació dels actius, sense assumir una participació majoritària econòmica o política en una altra societat.

 • Fons de Pensions:

  És un patrimoni econòmic sense personalitat jurídica on han d'integrar-se els recursos econòmics del Pla o Plans que l'integren, que canalitzen les inversions i efectua el pagament de les prestacions als beneficiaris.

 • Fons estranger:

  Producte domiciliat en un país estranger però que està registrat en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a comercialitzar-lo en Espanya.

 • Fons garantit:

  Fons d'inversió per al qual hi ha garantia d'un tercer i que assegura bé un rendiment fix o bé una quantitat vinculada a instruments de renda variable.

 • Fons d'acumulació:

  També dits fons de capitalització. Fons d'inversió que reinvertixen els rendiments que obtenen acumulats al patrimoni del fons, i produïxen així un increment del valor de liquidació de les participacions.

 • Fons de diners:

  Nom pel qual es coneixen els Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari (FIAMM). Reben este nom perquè, al tindre una elevada liquiditat, poden ser considerats com a substitutius dels diners.

 • Fons de Divises:

  Fons d'inversió que invertixen en renda fixa, renda variable o mixta de diversos mercats, pel que els seus actius patrimonials es denominen en un cistell de divises. Açò suposa un risc addicional, el risc de tipus de canvi.

 • Fons de Gestió Alternativa:

  Fons d'inversió que intenten obtindre retorns en termes absoluts en comptes de rendiments relatius basats en certs índexs de referència com succeïx amb els fons tradicionals, pel que els seus retorns no estan influïts per la direcció dels mercats.

 • Fons d'inversió immobiliària:

  (FII) Fons d'inversió de caràcter no financer que permeten que el partícip puga invertir en béns immobles a partir de quantitats relativament xicotetes. El mateix fons immobiliari és el que compra, arrenda, manté i ven els immobles. Este tipus de fons no pot desenvolupar activitats diferents com ara promoció immobiliària, construcció o altres de determinades en la normativa de fons.

 • Fons de repartiment:

  Fons d'inversió que distribuïxen amb periodicitat dividends entre els seus partícips. Es complementen amb els Fons d'inversió de capitalització.

 • Fons globals:

  Fons d'inversió sense definició precisa de la seua política d'inversió. Invertixen en qualsevol mercat, divisa o tipus d'actiu.

 • Fons índex:

  L'objectiu d'estos fons d'inversió és aconseguir una rendibilitat igual a la d'un índex, que utilitzen de referència, mitjançant la formació d'una cartera amb una estructura similar a la composició de l'índex de referència.

 • Fons sectorials:

  Fons d'inversió mobiliària amb una cartera formada majoritàriament per renda variable d'un sector o sectors determinats.

 • Fons solidaris:

  Fons d'inversió caracteritzats perquè una part de les comissions que genera el fons se cedixen amb una finalitat social, com ara a favor d'organitzacions no governamentals.

 • Fondtesoros:

  Fons d'inversió impulsats per l'Estat que invertixen majoritàriament en deute públic.

 • Futur financer:

  Contracte de derivats que garantix la compra o venda d'un actiu a un preu i una data concreta.

G
 • Gestora de Fons de Pensions:

  És la societat anònima encarregada de l'administració i gestió del Fons de Pensions, gestió de la comptabilitat i rendició de comptes, emissió dels certificats de pertinença al Pla de Pensions i control de l'Entitat Depositària.

I
 • Imputació:

  Les aportacions realitzades pels partícips són directes i les que realitza el promotor a favor dels partícips són les aportacions imputades. Les aportacions a Plans de Pensions únicament les podrà fer el promotor d'un pla del sistema d'ocupació, a favor dels seus empleats partícips, i els mateixos partícips, siga quina siga la modalitat del pla. Els promotors de Plans de Pensions que efectuen contribucions han de presentar una declaració anual en què es relacionen individualment els partícips per qui van efectuar les seves contribucions i l'import aportat per cada partícip.

 • Individual (Sistema):

  Modalitat de Pla de Pensions, pel que fa als subjectes constituents, que es caracteritza perquè els promotors són una o diverses entitats de caràcter financer i els seus partícips són persones físiques.

 • Infraccions greus:

  Són aquelles que impliquen l'incompliment d'obligacions d'informació o d'unes altres normes quan l'acció o omissió pose en perille o lesioneu els drets de les Entitats promotores, partícips i beneficiaris.

 • Infraccions lleus:

  Són fets que impliquen mers retards en el compliment d'obligacions d'informació o l'incompliment d'unes altres disposicions, sempre que no posen en perille ni afecten directament als drets de les Entitats promotores, partícips i beneficiaris.

 • Infraccions molt greus:

  Són les accions o omissions, sigui quin sigui la seua naturalesa, que lesionen en forma greu els drets de les Entitats promotores, partícips i beneficiaris, o incomplixen l'objecte propi dels Fons de Pensions.

 • Infraccions i Sancions:

  Les infraccions en matèria de Plans i Fons de Pensions són sancionables en via administrativa, classificant-se en lleus, greus i molt greus.

 • Ingressos a Compte:

  Es refereix a la quantitat que es gira a la Hisenda Pública amb el propòsit de complir anticipadament les obligacions tributàries. La quantia corresponent per les retribucions satisfetes en espècie es calcularà aplicant al seu valor el tipus impositiu que corresponga. El subjecte obligat a retenir i practicar ingressos a compte ha de presentar durant els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, la declaració de les quantitats retingudes i dels ingressos a compte que corresponguen per trimestre i ingressar-ho en el Tresor Públic.

 • Integració:

  Per a la instrumentació d'un Pla de Pensions, les contribucions econòmiques a què els promotors i els partícips del Pla estigueren obligats han d'incorporar-se immediata i necessàriament en un Fons de Pensions.

 • Inversions:

  L'actiu dels Fons de Pensions està invertit d'acord amb criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació de terminis adequats a les seves finalitats, establint-se uns límits d'inversió màxims segons la naturalesa dels actius.

 • Irrevocabilitat:

  Les aportacions, una vegada fetes, tindran el caràcter d'irrevocables, i baix cap concepte serà admissible la seua anul·lació, excepte error material imputable a les Entitats Gestora o Depositària del Fons de Pensions.

J
 • Jubilació:

  Acció i efecte de cessament de l'activitat laboral, generalment amb dret a la percepció d'una pensió, a conseqüència d'assolir determinada edat, llargs serveis o impossibilitat física o psíquica per a desenvolupar el treball.

M
 • Mínims Personal i Familiar:

  Quantitat que la Llei de l'IRPF establix per a reduir la base imposable -primer, en la seua part general, i, si en queda romanent, en la seua part especial-, sense que en cap cas puga resultar negativa.

 • Minusvalidesa:

  Situació en què la Llei permet efectuar aportacions a plans de pensions a favor de persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, aportacions que es poden realitzar a plans de pensions del sistema individual, així com a plans de pensions de sistema associat, en cas que el propi minusvàlid, o la persona que realitzi l'aportació al seu favor, sigui soci, membre o afiliat de l'entitat promotora.

 • Mixtos:

  Modalitat de Pla de Pensions en funció de les obligacions estipulades que es caracteritza perquè el seu objecte és, simultàniament o separadament, la quantia de la prestació i la quantia de la contribució.

 • Mutualitats de Previsió Social:

  Són entitats privades que operen a prima fixa o variable, sense finalitat de lucre, fora del marc dels sistemes de previsió que constituïxen la Seguretat Social obligatòria. Exercixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari, encaminada a protegir els seus membres o els seus béns contra circumstàncies o esdeveniments de caràcter fortuït i previsible, mitjançant aportacions directes dels seus associats o d'altres entitats o persones protectores.

P
 • Partícip:

  Són subjectes constituents dels Plans de Pensions. Tenen la consideració de partícips les persones físiques en l'interés de les quals es crea el Pla, independentment que hi facen aportacions o no.

 • Partícip en Suspens:

  Són els partícips que han cessat en la realització d'aportacions, directa o imputades, i que mantenen els seus drets consolidats dins del Pla, d'acord amb les previsions del mateix Pla.

 • Perfil de Risc:

  Classificació del client en funció del risc que vol assumir en la seua inversió per tal de seleccionar el producte que s'ajuste a les seues característiques. L'actitud que pot prendre un inversor davant del risc pot ser de tres tipus: aversió (l'inversor preferirà una menor rendibilitat amb la condició d'assumir un menor risc), indiferència (l'inversor no té en compte el risc a l'hora de realitzar la inversió) o preferència (l'invers assumeix un risc elevat per assolir més rendibilitat).

 • Personalitat Jurídica:

  Qualitat de persona de naturalesa legal. Són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions d'interés públic reconegudes per la Llei; i les associacions d'interés particular, tant si són civils, mercantils com industrials, a què la Llei concedisca personalitat pròpia.

 • Pla de Reequilibri:

  És l'acord al qual ha arribat la Comissió Promotora del Pla de Pensions o la Comissió de Control, en virtut del quals s'integren dins del pla de pensions drets per servicis passats corresponents a compromisos per pensions per al personal actiu i les obligacions davant de jubilats i beneficiaris.

 • Plans de Pensions:

  Defineixen el dret de les persones, en favor de les quals es constitueixen, a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa; les obligacions de contribució a estos; i les regles de constitució i funcionament del patrimoni que en compliment dels drets que reconeix cal crear. Constituïts voluntàriament, les seues prestacions no són substitutives de les de la Seguretat Social, ja que tenen caràcter privat i complementari.

 • Prestació Definida:

  Modalitat dels Plans de Pensions en funció de les obligacions estipulades, en què es definix com a magnitud predeterminada o estimada la quantia de totes les prestacions que han de percebre els beneficiaris. Fixada o estimada la prestació, l'aportació precisa resultarà de l'aplicació del sistema financer actuarial que s'utilitze.

 • Prestacions:

  Quan té lloc una contingència coberta pel pla, es produeix el reconeixement d'un dret econòmic a favor dels beneficiaris. D'acord amb el que preveu cada Pla de Pensions, les prestacions podran ser en forma de capital, consistent en una percepció de pagament únic; prestacions en forma de renda; o prestacions mixtes, que combinen rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital.

 • Promoció Conjunta:

  Diverses empreses o entitats poden promoure conjuntament un Pla de Pensions d'Ocupació en instrumentació dels compromisos susceptibles de ser coberts. La normativa podrà establir condicions quan siguen constituïts per empreses d'un mateix grup, per pimes o per diverses empreses que tinguen assumits compromisos per pensions en virtut d'un acord de negociació col·lectiva d'àmbit superior al d'empresa.

 • Promotor:

  És subjecte constituent d'un Pla de Pensions, i ho pot ser qualsevol Entitat, Corporació, Societat, Empresa, Associació, Sindicat o col·lectiu de qualsevol classe que insten a la seua creació o participen en el seu desenvolupament.

R
 • R²:

  Coeficient que en una regressió mesura el percentatge de la variància de la variable dependent, que és explicat per les variables independents. És una mesura de la bondat de l'ajust i de les prediccions que a través d'ell es poden fer.

 • Rànquing:

  És la classificació d'una família de fons d'inversió, ordenats en funció de la rendibilitat, el risc, el patrimoni o qualsevol altre criteri. Standard and Poor's ha desenvolupat el seu rànquing d'estreles (Standard and Poor's Micropal Star Ranking (TM)), basat en la rendibilitat relativa del fons.

 • Avaluació:

  Qualificació d'un fons d'inversió per una sèrie de paràmetres, com la rendibilitat i el risc. D'esta manera, no s'analitza la inversió només per la rendibilitat obtinguda. Hi ha agències de qualificació especialitzades en l'anàlisi dels fons, com Standard&Poor's.

 • Ràting creditici:

  Qualificació del passiu d'un agent emissor, basat en la seua capacitat per a complir amb les seues obligacions.

 • Ràtio d'Informació:

  És un indicador de rendibilitat i risc relatiu pel que fa a l'índex de referència del fons. En concret, mesura la rendibilitat diferencial obtinguda pel fons enfront de l'índex de referència per unitat de risc relatiu en què ha incorregut. Esta ràtio es mesura com: (rendibilitat del fons - rendibilitat de l'índex de referència) / tracking error. Es calcula en termes interanuals. Si la ràtio és positiu i superior a un significa que cada unitat de risc diferencial assumit s'està veient compensant amb més d'una unitat d'excés de rendibilitat enfront de l'índex.

 • Ràtio rendibilitat-risc:

  Es calcula com el quocient entre la rendibilitat i la volatilitat en termes interanuals. Constituïx un indicador de la gestió del fons en termes absoluts. En un context de rendibilitat positiva, esta ràtio representa la rendibilitat del fons per unitat de risc assumit. Si la ràtio és positiu, com més gran siga el seu valor millors resultats hauran llançat l'estile de gestió representativa del fons.

 • Reducció en Base Imposable:

  La base liquidable general s'obté practicant en la part general de la base imposable, una vegada minorada esta en l'import dels mínims personal i familiar que corresponguen, determinades reduccions, sent una d'estes les aportacions a Plans de Pensions i Mutualitats de Previsió Social.

 • Reemborsament:

  Rescat o liquidació, total o parcial, de les participacions d'un fons.

 • Règim transitori:

  Les participacions de fons d'inversió adquirides abans del 31/12/1994 reduiran el guany patrimonial, si escau, per l'aplicació del coeficient corrector del 14,28% i açò es farà per cada any que excedisca dos, arrodonint per excés el nombre d'anys que van des de la data de compra fins el 31/12/1996. Estos guanys de més d'un any s'integren en la base imposable especial tributant al tipus fix del 15%.

 • Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores:

  Registre administratiu que depén de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i que conté les dades relatives a estes entitats.

 • Registre d'Entitats Dipositàries:

  Registre administratiu en què figura la resolució de l'autorització prèvia i la inscripció, denominació, domicili social, administradors i alts càrrecs de l'Entitat a qui s'haja apoderat per a l'exercici de les funcions de l'Entitat Depositària de Fons de Pensions; i la relació d'administradors, directors o gerents que estiguen apoderats.

 • Registre d'Entitats Gestores:

  Registre administratiu, que depén de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, en el qual figuren les resolucions sobre autorització prèvia i inscripció; denominació i domicili social; noms d'administradors i alts càrrecs de l'Entitat; capital social, Fons mutual o Fons permanent de la Casa Central; modificacions estatutàries; Fons de Pensions gestionats; i qualssevol altres dades que es determinen.

 • Registre de Mutualitats:

  Llibre del Registre d'Entitats Asseguradores dedicat a les Mutualitats de Previsió Social, en què s'inscriuen les autoritzacions administratives, les modificacions d'estatuts, el nomenament i cessament dels membres de la Junta Directiva, els acords de fusió, escissió i transformació, la revocació de l'autorització i tots els altres que es determinen.

 • Registre de Plans i Fons de Pensions:

  Registre administratiu en què s'han d'inscriure els Fons de Pensions després de l'obtenció de la prèvia autorització administrativa. També hi consta el Pla o Plans de Pensions integrats en el Fons.

 • Registre Mercantil:

  El Registre Mercantil és un instrument de publicitat per a la seguretat del tràfic jurídic; és una oficina pública, que es troba en totes les capitals de província i altres ciutats previstes; i està format pel conjunt de llibres, lligalls i documents depositats i que es conserven baix la responsabilitat del registrador.

 • Registres administratius:

  Estan formats pel Registre d'Actuaris, el Registre d'Auditors, el Registre d'Entitats Asseguradores, el Registre d'Entitats Gestores, el d'Entitats Depositàries, el de Mutualitats i el Registre de Plans i Fons de Pensions.

 • Reglament de gestió:

  Conjunt de normes que, complint els requisits establits en la legislació vigent, regula i regix les característiques d'un Fons d'Inversió i el seu funcionament.

 • Rendiments d'Activitats Econòmiques:

  Rendiments que procedeixen del treball personal, del capital o d'ambdós, o que suposen l'ordenació per compte propi de mitjans de producció, de recursos humans o d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

 • Rendiments del Capital:

  Totalitat de les utilitats o contraprestacions, independentment de quina siga la seua denominació o natura, dineràries o en espècie, que provinguen, directament o indirectament, d'elements patrimonials, béns o drets, la titularitat dels quals corresponga al contribuent i que no es troben afectes a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

 • Rendiments del Capital Mobiliari:

  Totalitat de les utilitats o contraprestacions, independentment de quina siga la seua denominació o natura, dineràries o en espècie, que provinguen, directament o indirectament, del capital mobiliari i, en general, de béns o drets no classificats com a immobiliaris, el titular dels quals siga el contribuent i que no es troben afectes a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

 • Rendiments del Treball:

  Contraprestacions o utilitats, independentment de quina siga la seua denominació o natura, dineràries o en espècie, que deriven, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i que no tinguen caràcter de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Rendiments Nets:

  Diferència, positiva o negativa, entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles.

 • Renda fixa:

  Conjunt d'actius financers que reporten una rendibilitat periòdica (bons, pagarés, etc.). La renda fixa no implica la seguretat de cobrament, que depén de la solvència de l'emissor.

 • Renda variable:

  Expressió genèrica que s'aplica al mercat d'accions. Es diu així perquè la rendibilitat depén del pagament variable dels dividends, el qual, al seu torn, depén dels beneficis de la societat i de la seua política de dividends.

 • Rendibilitat:

  - Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, des que subscriu les participacions fins el dia de referència per al seu càlcul.

  - Guany total (plusvàlua i renda generada) per unitat invertida en un determinat període.

 • Rendibilitat interanual:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, considerant com a horitzó temporal els últims 12 mesos.

 • Repos:

  Operacions amb pacte de recompra a molt curt termini. Solen formar part de la cartera dels fons per a col·locar part de la seua liquiditat a canvi d'una rendibilitat atractiva. Estan presents, especialment, en els fons del mercat monetari.

 • Resident:

  La normativa espanyola determina que una persona és resident fiscal en Espanya quan està més de 183 dies a l'any en territori espanyol, o quan siga ací on radique el nucli principal o la base dels seus interessos econòmics o de les seues activitats empresarials o professionals.

 • Retribució:

  Recompensa o pagament per algun servici o condició.

 • Revisió de Plans:

  El sistema financer i actuarial dels Plans haurà de ser revisat per actuari i, si escau, rectificat, almenys, cada tres anys, tenint en compte l'evolució dels salaris, la rendibilitat de les inversions, les taxes de mortalitat del col·lectiu, la supervivència dels passius i les altres circumstàncies concurrents.

 • Risc:

  Probabilitat de patir una pèrdua en la inversió realitzada. Com més risc assumit hi haja, més guany de la inversió cal esperar.

 • Risc de crèdit:

  Impossibilitat, per part de l'emissor del títol, de fer front al pagament dels interessos o de la quantitat invertida inicialment. Este risc es mesura a través de la qualitat creditícia (ràting) emesa per les Agències de Ràting, que permet comparar de forma homogènia les diverses emissions que es negocien en el mercat.

 • Risc de mercat:

  El risc de mercat és la pèrdua potencial davant moviments adversos en les variables del mercat que afecten els preus dels actius.

 • Risc de tipus de canvi:

  Risc que es produïsquen variacions desfavorables en el tipus de canvi. S'incorre en este risc en cas que la rendibilitat dels actius estrangers minve a l'obtindre'n el valor en euros.

 • Risc de tipus d'interés:

  Risc que varien els tipus d'interés i, per tant, el preu dels actius de renda fixa.

S
 • Servicis Passats:

  Són els prestats amb caràcter previ a un moment determinat. Per al personal en actiu a la data d'entrada en vigor de la Llei de plans i fons de pensions, es podran reconéixer drets per servicis passats derivats de compromisos anteriors al 17 de setembre de 1986, formalitzats en Conveni Col·lectiu o disposició equivalent.

 • Sharpe:

  Ràtio molt utilitzada a l'hora d'avaluar un fons respecte a la resta de productes de la seua categoria i que resulta del quocient de la seua rendibilitat i la seua volatilitat en un període de temps determinat, que sol ser de tres anys. Com major siga la ràtio, millor serà la qualitat de gestió del fons, ja que oferix una rendibilitat més alta per cada unitat de risc.

 • SICAV:

  Societat d'inversió de capital variable, l'objecte de la qual és la inversió dels actius en cartera. A mesura que apareixen més inversors que volen participar en la societat, s'emeten noves accions. De la mateixa manera, quan desinvertix, es reduïx el capital de la societat.

 • Societat gestora:

  Entitat que gestiona el fons i decidix quina és la política d'inversió a seguir, selecciona els valors i instruments financers que es compraran i vendran.

 • Subplans:

  Dins d'un mateix Pla de Pensions d'Ocupació és admissible l'existència de subplans, fins i tot si estos són de diferents modalitats o articulen en cada un diferents aportacions i prestacions. La integració en cada subplà i la diversificació de les aportacions del promotor s'ha de fer de conformitat amb criteris establits mitjançant acord col·lectiu o disposició equivalent, o segons el que preveuen les especificacions del Pla de Pensions.

 • Swap:

  Instrument financer derivat que consistix en l'intercanvi de fluxos financers futurs entre dos parts, a un preu i a uns terminis predeterminats.

T
 • TAE (taxa anual equivalent) o rendibilitat anualitzada:

  És l'expressió en base anual de qualsevol mena d'interés o rendibilitat simple. Representa la rendibilitat que s'obtindria dels actius si el termini d'inversió fóra un any. Per exemple, una rendibilitat simple del 65% obtinguda en un període de tres anys equival a un TAE de 18,17%; una rendibilitat simple del 2,5% en un període de 3 mesos equival a un 10,38% anual.

 • Tenidor:

  Posseïdor legítim d'un títol o valor.

 • Tipus d'interés:

  És l'expressió que indica el valor temporal dels diners. Els diners tenen un valor temporal, o preu; els qui els presten/invertixen, necessiten un incentiu que els permeta mantindre el seu poder adquisitiu en el temps o obtindre un benefici per fer-ho.

 • Tracking error:

  Es calcula com la desviació típica de les diferències de rendibilitats entre fons i índex. Constituïx un indicador del risc del fons en termes relatius, és a dir, enfront del seu índex de referència. Un tracking error pròxim a zero representa un comportament similar al del del seu índex de referència. Com major siga esta ràtio, major serà la desviació dels seus rendiments respecte als del seu índex de referència.

V
 • Valor d'adquisició de participacions:

  Preu de subscripció de cada participació.

 • Valor de liquidació:

  Resultant de dividir el patrimoni del fons entre el número de participacions existents. Diàriament, la Societat Gestora determina i publica el valor de liquidació del Fons, en funció de la valoració diària del patrimoni.

 • Valor negociable:

  Qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui denominació que se li done, que, per la seua configuració jurídica pròpia i règim de transmissió, siga susceptible de trànsit generalitzat i impersonal en un mercat financer.

 • VAR:

  Value at Risk (valor en risc). Màxima rendibilitat potencial diària del fons estimada amb un 99% de probabilitat. Es calcula com la mitjana dels VaR diaris registrats en els tres mesos precedents.

 • Venciment:

  Data en què expira un títol, garantia, etc.

 • Volatilitat:

  Fluctuació que patix el valor d'un bé (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc.) en un determinat període de temps.