Tarifes

Índex general (PDF, 43 KB)

 

Epígraf 1 (PDF, 86 KB) - CONDICIONS GENERALS

 • Condicions generals aplicables a totes les operacions, amb independència de la moneda i del país d'origen o destí.

 

Epígraf 2 (PDF, 124 KB)- EFECTES I AVANÇAMENT DE CRÈDITS: DESCOMPTE, GESTIÓ DE COBRAMENT I DEVOLUCIÓ

 • Descompte i gestió de cobrament d'efectes i crèdits.
 • Devolucions d'efectes i crèdits impagats.

 

Epígraf 3 (PDF, 88 KB) - NEGOCIACIÓ, COMPENSACIÓ I PAGaMENT DE XECS, PAGARÉS I ALTRES DOCUMENTS

 • En euros pagadors en el mercat nacional.
 • En divises o en euros pagadors a l'estranger.

 

Epígraf 4 (PDF, 89 KB) - EMISSIÓ DE XECS, PAGARÉS I ALTRES DOCUMENTS DE PAGAMENT

 • Emesos en euros sobre mercat nacional.
 • Emesos en divises o en euros de no-residents.

 

Epígraf 5 (PDF, 89 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT ENTITATS EMISSORES DE CÀRRECS DOMICILIATS.

 • Presentació al cobrament i cobrament en efectiu.
 • Devolucions.
 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 6 (PDF, 44 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT SOBRE EL MERCAT NACIONAL

 • Transferències emeses en euros.
 • Girs i altres ordres de pagament.
 • Transferències emeses en divises.
 • Transferències rebudes en divises.
 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 7 (PDF, 29 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT TRANSFRONTERERES

 • Conceptes previs.
 • Emissió de transferències.
 • Recepció de transferències.
 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 8 (PDF, 62 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT TARGETES

 • Targetes, emissió i tinença de suports.
 • Targetes, operacions.
 • Comerços.
 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 9 (PDF, 89 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT SERVICIS DE NEETING, CASH POOLING I SIMILARS

 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 10 (PDF, 61 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT COMPTES A LA VISTA.

 • Administració, manteniment, descoberts de saldo i altres conceptes.
 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 11 (PDF, 24 KB) - CAIXES DE LLOGUER

 • Caixes de lloguer

 

Epígraf 12 (PDF, 182 kB) - DIVERSOS SERVICIS PRESTATS

 • Certificacions, firmes i còpies de documents.
 • Custòdia de documents.
 • Obtenció, gestió o presentació de documents.
 • Altres serveis prestats.
 • Gestió d'assegurament de crèdits a l'exportació, assegurats en pòlissa col·lectiva amb CESCE.

 

Epígraf 13 (PDF, 90 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT AGRUPACIONS DE SERVICIS: Tarifa plana

 • Conté tarifes de comissions per serveis de pagament, per la qual cosa no està subjecte a cap tipus de revisió per part del Banc d'Espanya.

 

Epígraf 14 (PDF, 90 KB) - SERVICIS DE BANCA A DISTÀNCIA

 • Serveis de banca a distància.

 

Epígraf 20 (PDF, 74 KB) - PRÉSTECS, CRÈDITS I DESCOBERTS EN COMPTES A LA VISTA

 • Préstecs.
 • Crèdits.
 • Descoberts en comptes corrents i llibretes d'estalvi.

 

Epígraf 21 (PDF, 84 kB)- LÍNIES DE FINANÇAMENT

 • Descompte comercial i bestreta de crèdits.
 • Comerç exterior.
 • Avals.

 

Epígraf 22 (PDF, 93 KB) - AVALS PREAVALS I ALTRES GARANTIES

 • Avals, preavals i altres garanties.

 

Epígraf 23 (PDF, 80 KB) - LÍSING

 • Arrendament financer (lísing).

 

Epígraf 24 (PDF, 81 KB) - FACTURATGE

 • Facturatge.

 

Epígraf 25 (PDF, 82 KB) - GESTIÓ DE PAGAMENTS CONFIRMATS

 • Gestió de pagaments confirmats i servei de pagament a proveïdors.

 

Epígraf 26 (PDF, 84 KB) - FINANÇAMENT D'OPERACIONS DE COMERÇ EXTERIOR

 • Finançament d'importacions i exportacions.
 • Mercat de deute públic en anotacions.

 

 

Epígraf 50 (PDF, 78 KB) - COMPRAVENDA DE BITLLETS ESTRANGERS I DIVISES

 

Epígraf 51 (PDF, 39 KB) - OPERACIONS D'IMPORTACIÓ

 • Compravenda de bitllets estrangers.
 • Compravenda de divises a termini.
 • Opcions sobre divises.
 • Emissió de crèdits simples, crèdits documentaris i altres ordres de pagament.
 • Pagament de remeses simples i documentàries.

 

Epígraf 52 (PDF, 50 KB) - OPERACIONS D'EXPORTACIÓ

 • Cobrament de crèdits documentaris, cartes de crèdit stand by i ordres de pagament documentàries.
 • Cobrament de remeses simples i documentàries.

 

Epígrafs de valors (PDF, 60 kB)