Tarifes

Índex general (PDF, 200 kB).

Epígraf 1 (PDF, 138 kB) - CONDICIONS GENERALS.

 • Condicions generals aplicables a totes les operacions, amb independència de la moneda i del país d'origen o destí.

Epígraf 2 (PDF, 180 kB) - EFECTES I AVANÇAMENT DE CRÈDITS: DESCOMPTE, GESTIÓ DE COBRAMENT I DEVOLUCIÓ.

 • Descompte i gestió de cobrament d'efectes i crèdits.
 • Devolucions d'efectes i crèdits impagats.

Epígraf 3 (PDF, 160 kB) - NEGOCIACION, COMPENSACIÓ I PAGAMENT DE XECS, PAGARÉS I ALTRES DOCUMENTS.

 • En euros pagadors en el mercat nacional.
 • En divises o en euros pagadors a l'estranger.

Epígraf 4 (PDF, 178 kB) - EMISSIÓ DE XECS, PAGARÉS I ALTRES DOCUMENTS DE PAGAMENT.

 • Emesos en euros sobre mercat nacional.
 • Emesos en divises o en euros de no-residents.

Epígraf 5 (PDF, 195 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT ENTITATS EMISSORES DE CÀRRECS DOMICILIATS.

  • Presentació al cobrament i cobrament en efectiu.
  • Devolucions.

Epígraf 6 (PDF, 252 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT SOBRE EL MERCAT NACIONAL.

  • Transferències emeses en euros.
  • Girs i altres ordres de pagament.
  • Transferències emeses en divises.
  • Transferències rebudes en divises.

Epígraf 7 (PDF, 286 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT TRANSFRONTERERES.

 • Conceptes previs.
 • Emissió de transferències.
 • Recepció de transferències.

Epígraf 8 (PDF, 393 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT TARGETES.

 • Targetes, emissió i tinença de suports.
 • Targetes, operacions.
 • Comerços.

Epígraf 9 (PDF, 195 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT SERVICIS DE NEETING, CASH POOLING I SIMILARS.

Epígraf 10 (PDF, 278 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT COMPTES A LA VISTA.

 • Administració, manteniment, descoberts de saldo i altres conceptes.

Epígraf 11 (PDF, 136 kB) - CAIXES DE LLOGUER.

 • Caixes de lloguer

Epígraf 12 (PDF, 272 kB) - DIVERSOS SERVICIS PRESTATS.

 • Certificacions, firmes i còpies de documents.
 • Custòdia de documents.
 • Obtenció, gestió o presentació de documents.
 • Altres serveis prestats.
 • Gestió d'assegurament de crèdits a l'exportació, assegurats en pòlissa col·lectiva amb CESCE.

Epígraf 13 (PDF, 178 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT AGRUPACIONS DE SERVICIS: Tarifa plana.

Epígraf 14 (PDF, 189 kB) - SERVICIS DE BANCA A DISTANCIA.

 • Serveis de banca a distància.

Epígraf 20 (PDF, 241 kB) - PRÉSTECS, CRÈDITS I DESCOBERTS EN COMPTES A LA VISTA.

 • Préstecs.
 • Crèdits.
 • Descoberts en comptes corrents i llibretes d'estalvi.

Epígraf 21 (PDF, 140 kB) - LÍNIES DE FINANÇAMENT.

 • Descompte comercial i bestreta de crèdits.
 • Comerç exterior.
 • Avals.

Epígraf 22 (PDF, 188 kB) - AVALES PREAVALES I ALTRES GARANTIES.

 • Avals, preavals i altres garanties.

Epígraf 23 (PDF, 170 kB) - LÍSING.

 • Arrendament financer (lísing).

Epígraf 24 (PDF, 176 kB) - FACTORING.

 • Facturatge.

Epígraf 25 (PDF, 161 kB) - GESTIÓ DE PAGAMENTS CONFIRMATS.

 • Gestió de pagaments confirmats i servei de pagament a proveïdors.

Epígraf 26 (PDF, 172 kB) - FINANÇAMENT D'OPERACIONS DE COMERÇ EXTERIOR.

 • Finançament d'importacions i exportacions.
 • Mercat de deute públic en anotacions.

Epígraf 50 (PDF, 161 kB) - COMPRAVENDA DE BITLLETS ESTRANGERS I DIVISES.

Epígraf 51 (PDF, 160 kB) - OPERACIONS D'IMPORTACIÓ.

 • Compravenda de bitllets estrangers.
 • Compravenda de divises a termini.
 • Opcions sobre divises.
 • Emissió de crèdits simples, crèdits documentaris i altres ordres de pagament.
 • Pagament de remeses simples i documentàries.

Epígraf 52 (PDF, 162 kB) - OPERACIONS D'EXPORTACIÓ.

 • Cobrament de crèdits documentaris, cartes de crèdit stand by i ordres de pagament documentàries.
 • Cobrament de remeses simples i documentàries.

Epígrafs de valors (PDF, 60 kB).